VOLNÉ POZICE 101

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Studentské práce

Hledáš téma bakalářské nebo magisterské práce? Podívej se na naši nabídku.


Nabízíme

  • Témata a konzultace při zpracování bakalářských a magisterských prací.
  • Ke každému z uvedených témat máme přiděleného garanta, který se ti bude věnovat.
  • Poskytujeme konzultace i k vlastním tématům.

Podmínky registrace

  • Stačí si vybrat z aktuální nabídky témat a vyplnit registrační formulář.
  • Chceš konzultaci k vlastnímu tématu? Stačí vyplnit registrační formulář a do pole pro text uvést, co by tě zajímalo. Uděláme vše pro to, abychom ti pomohli.

 

Společnost Téma Stručný popis
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Tušimice a Elektrárna Prunéřov Vytvoření SW – provozní deníky Deníky musí být vytvořeny jako databázová aplikace, rozhraní webového prohlížeče. Deníky budou mít 2 úrovně, zvolené záznamy z několika (např. 6) deníků nižší úrovně se automaticky přenesou do jednoho deníku úrovně vyšší. Musí umožňovat vyplnění předvolených záznamů (roletkové menu) i vpisování textových komentářů. Musí být možnost vyhledávání a prohlížení archivních dat. Každý uživatel musí mít vlastní přístupové údaje, po předání směny se vyplněný deník uzamkne, bez možnosti dalšího odemčení uživatelem (pouze admin).
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny Průzkum statistických charakteristik údajů v databázi Indus Passport a MNT-Graf v oblasti řízení prací: Statistiky údržbové dokumentace podle výskytu a charakteru jejích standardních součástí, jako jsou: typový nebo specifický pracovní postup, bezpečnostní pokyny, specifické instrukce pracovního příkazu, zpětná vazba z realizace opravy, apod.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny Statistické zpracování údajů pochůzkových kontrol a údajů z dohledu nad dodavateli v JE Dukovany.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě JE Rešerše projevů kultury bezpečnosti (firemní kultury, technické kultury) v údržbě na základě literatury. Návrh sběru dat a metod jejich vyhodnocování v jaderné elektrárně. Návrh integrálních indikátorů stavu a trendů kultury bezpečnosti v praxi včetně dodavatelů.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Stárnutí náhradních dílů a materiálů při skladování. Analýza rizik skladování vybraných položek se zvláštním zřetelem na stárnutí. Návrh metod a způsobů jejich monitorování a diagnostiky. Návrh fragmentů plánů kontrol a zkoušek těchto dílů při skladování a logistice až do okamžiku namontování.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech Nové trendy v údržbě, rekonstrukcích a modernizacích potrubí a potrubních systémů pro jadernou energetiku, využívajících plasty a lamináty. Degradační mechanismy a nové příčiny poruch, diagnostické metody, monitorování a měření při montáži, opravách a za provozu.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Ověřování kvalifikace Návrh a validace souborů testových otázek pro ověřování stanovených úrovní znalostí  platné technické legislativy v oblasti atomového zákona a zákona o technických požadavcích na výrobky.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Využití a možnosti webových aplikací pro podporu procesů v JE Bude upřesněno
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Implementace data managementu v prostředí výrobního podniku. Bude upřesněno
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – životnost, spolehlivost, vady a degradační mechanismy, diagnostika a preventivní údržba. Návrh typových plánů kontrol, zkoušek a dohledu pro etapu provozování potrubního systému jakožto součásti energetického výrobního bloku s cílem včasné idetnifikace poruch a získání podkladů pro prediktivní údržbu během odstávky bloku k výměně paliva.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – zvláštní procesy spojené s jejich montáží a údržbou. Návrh typových WPS, popř. WPQR pro opakované svařovací situace v energetice.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Hluková diagnostika generátoru. Měření a vyhodnocení hlukové emise generátoru zejména z hlediska kolísání intenzity a charakteru v průběhu časových intervalů.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Ověřování kvalifikace svařečů. Návrh databáze kvalifikací svařečů (popř. i pracovníků NDT) , certifikačních autorit a odborných certifikačních rozsahů, popř. i pracovníků NDT. Sw nadstavba by měla umožnit praktické operativní ověřování relevance svářeče v době výkonu práce vůči požadavkům WPQR/WPS. (Totéž pro pracovníky NDT)
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Roboty a manipulátory. Měření a vyhodnocování odolnosti vybraných regulačních systémů mobilních robotů vůči radiaci v hermetické obálce energetického reaktoru VVER při nomináním výkonu. (Předpokládá se víceletý projekt se sběrem vlastních dat.)
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Využití prostředků firmy ADOBE pro mobilní podporu procesů JE. Cílem diplomové práce je analyzovat, navrhnout a pilotně ověřit softwarové prostředky od firmy ADOBE na inteligentní tvorbu a vyhodnocení protokolů, postupů a instrukcí pro potřeby podpory procesů v jaderných elekrárnách. Dokumenty v PDF formátu lze různě přizpůsobit a připravit tak, aby data do nich zaznamenaná šlo dále vyhodnocovat a trendovat. To vše jde dělat i na mobilních zařízeních s tím, že to výrazně zvyšuje efektivitu podporovaných procesů.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Temelín Online monitorovací systémy pro točivé stroje na JE Temelín. Návrh zavedení online monitorovacích systémů na točivé stroje systému I.a II.O., které nemají monitorovací diagnostické systémy (RB,VC,TK,TG,TS10,).
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Temelín Optimalizace účinnosti čerpadel na JE Temelín. Optimalizace účinnosti čerpadel s příkonem elktromotorů nad 0,5MW na systémech I.O. a II.O. (HCČ,VC,TK,RN,VF,GAF…)
ČEZ, a. s. (Divize nová energetika a distribuce) OZE v aukčním mechanismu Trendem v podpoře obnovitelných zdrojů energie je přesun od fixních dotačních plateb k aukčním mechanismům, které jsou nyní používány ve 40 zemích a stále se rozšiřují.
Shrnutí problematiky, výhody, nevýhody, detailní analýza ve vybraných státech, včetně konkrétních příkladů a stanovení ceny do aukce z pohledu investora.
ČEZ, a. s. (Divize nová energetika a distribuce) Supply & demand in European renewable markets Today most Eureopan renewable power plants are built by winners of state auctions for renewable power. In the future, more are more may be built by winners in competition to sell reweable power to long-term customers, and in competition to have the lowest costs and most valuable wholesale power product. In all such cases, who wins and how much is a function of supply and demand. The questions are what analysis of renewable supply and demand therefore tells us about where in Europe renwable power can win the most, how to identify the winners there, and how can an investor in renewables best use this information. While this topic would probably be categorized as microeconomimcs and/or business, anyone with good quantitative and analytical skills could address it.
ČEZ, a. s. (Divize nová energetika a distribuce) Projecting auction results and optimizing auction strategy in one or more European renewable markets What can be expected in different European auctions for renewable power, and what is the best strategy for participants in them? The question is both analytical and empiracle. Almost every European renewable auction uses a different auction design, and almost all differ in at least some way from the generic auctions typically addressed by auction theory. In addition, auction results of course also depend on the level of demand, and the quantity and quality of supply. While this topic would probably be categorized as microeconomimcs and/or business, anyone with good quantitative and analytical skills could address it.
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Podoba a struktura dashboardu a prezentace výsledků stakeholderům Sestavit přehlednou prezentaci živých dat ve formě dashboardu, aby byla srozumitelná pro stakeholdery, následná prezentace stakeholderům a návrh komunikace informací o dashboardu směrem k stakeholderům / interpretace dat
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Biodiverzita motýlovitých (Lepidoptera) na rekultivovaných složištích popelovin Posouzení výskytu s ohledem na jejich bioindikační schopnosti kvality životního prostředí.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Mykologický průzkum rekultivovaných složišť popelovin Význam mykorhizy pro vývoj založených lesních kultur na těchto plochách.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Dokumentace stanovištních podmínek složišť popelovin ČEZ, a. s. Doporučení vhodných druhů dřevin a osevních směsí pro trvalé travní porosty v souvislosti s ekologickými nároky a stanovištěm.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Matematický model produkce, skladování, zpracování a prodeje VEP Elektrárny Ledvice Návrh matematického modelu prodeje vedlejších energetických produktů (popel, popílek, struska, energosádrovec) s ohledem na její produkci, skladování v silech, zpracování formou výstavby hrázek a následného plavení na Elektrárně Ledvice
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Měření izolačních stavů elektrických pohonů v legislativě, teorii a praxi s aplikací na ČEZ, a. s., Elektrárnu Ledvice Teoretický popis měření izolačních stavů elektrických pohonů do 10 kV i s ohledem na legislativu či pracovní dokumentaci ČEZ, a. s., posouzení provozní praxe na ČEZ, a. s., Elektrárně Ledvice a návrh opatření pro optimální praxi provozu ČEZ, a. s., Elektrárny Ledvice.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Experimentální modelování vlivu organických látek na kapacitu anexů. Předmětem práce je ověřit možnosti experimentálního stanovení vlivu organických látek přítomných ve vstupní vodě pro demineralizační stanici na aparatuře, která využívá reálné vzorky předupravené vody z elektráren na koloně se směsným ionexovým ložem.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Počerady Vliv přítoků na kvalitu vody v řece Ohři mezi vodním dílem Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady. Předmětem práce je porovnání kvalitativních parametrů vody v řece Ohři mezi výpustí VD Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady a posouzení vlivu jednotlivých přítoků na kvalitativní rozdíly.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Vodní elektrárny  Průmyslové počítačové sítě na lokalitách EVD Posouzení struktur používaných průmyslových počítačových sítí na jednotlivých lokalitách EVD se současně doporučovaným řešení z hlediska spolehlivosti a kybernetické bezpečnosti.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Vodní elektrárny  SCADA systémy na vodních elektrárnách Posouzení vlastností používaných SCADA systémů na lokalitách EVD se současně doporučovaným řešením z hlediska spolehlivosti, přehlednosti a kybernetické bezpečnosti.
ČEZ ICT Services, a.s. Vývoj a budoucnost – Service Desku Service Desk je systém pro moderní organizace a IT oddělení, které chtějí spolehlivě řídit veškeré úkoly. Jedná se o systém vyvíjený podle světových procesních standardů na řízení poskytování služeb (ITSM/ITIL). Cílem práce bude zhodnotit využití systému Service Desk a jeho přínosy  pro společnost, s dúrazem na budoucnost a další vývoj. V praktické studii u vybrané společnosti pomocí analytických metod vyhodnotit přínosy využití.
ČEZ ICT Services, a.s. Způsoby měření výkonnosti pracovníků helpdeskových linek, optimalizace nastavení KPI Pracoviště kontaktních helpdeskových linek jsou jiným typem call centra, tzn. nelze v rámci KPI měřit prodejní dovednosti, množství vyzvednutých hovorů. Cílem práce bude zmapovat u společností poskytujících IT služby nastavení měřitelných motivačních ukazatelů na základě kterých jsou stanovovány parametry výkonnosti s vazbou na variabilní sloužku odměn. Praktická část by měla na základě navržených parametrů posoudit vhodnost využití v praxi.
ČEZ ICT Services, a.s. Aplikace mobilních zařízení pro podporu  procesů v oblasti provozu a údržby výrobního zařízení. Analýza možností využití mobilní IT podpory Mobile Workforce Management a Mobile Operation Management pro procesy provozu a správy výrobního zařízení v energetice. Možnosti  zefektivnění a zrychlení procesů v cyklu řízení prací a v manažerském řízení v elektrárnách.
ČEZ ICT Services, a.s. Využití nástrojů na týmovou spolupráci v korporátním prostředí Zpracování analýzy možností využití nástrojů pro týmovou spolupráci a sdílení znalostí v korporátním prostředí. Návrh využití funkcionalit se zaměřením na technologie Microsoft Sharepoint a Nintex a prostředí podporující týmovou spolupráci a kreativitu organizačních a projektových jednotek.
ČEZ ICT Services, a.s. Datové Centrum nové generace co by měl obsahovat návrh nového Datového centra z pohledu bezpečnosti a správy. Jak přistpoupit ke konceptu Green IT.
ČEZ ICT Services, a.s. Význam business a datového slovníku v Data governance ve velkých organizacích Zavedení Data Governance je jednou z klíčových podmínek úspěchu obchodních procesů ve velkých organizacích. Jednou z disciplín data governance je zavádění business slovníků a datových slovníků, které slouží pro vzájemné porozumnění informační a datové vrstvy v rámci komunity business uživatelů a IT specialistů. Cílem práce je definovat optimální způsob nasazení business a datových slovníků s ohledem na cíle a prostředí velké organizace. Dalším cílem je vymezit vztah mezi těmito slovníky.
ČEZ ICT Services, a.s. Význam business a datového slovníku v Data governance ve velkých organizacích Zavedení Data Governance je jednou z klíčových podmínek úspěchu obchodních procesů ve velkých organizacích. Jednou z disciplín data governance je zavádění business slovníků a datových slovníků, které slouží pro vzájemné porozumění informační a datové vrstvy v rámci komunity business uživatelů a IT specialistů. Cílem práce je definovat optimální způsob nasazení business a datových slovníků s ohledem na cíle a prostředí velké organizace. Dalším cílem je vymezit vztah mezi těmito slovníky.
ČEZ Distribuce, a. s.  Optimalizace provozu sítí vn Posouzení a návrh optimálního zapojení sítě 35 kV včetně návrhu rozmístění nových transformoven 110/35 kV  v souvislosti s předpokládaným nárůstem zatížení a vyhodnocení náhradních provozních stavů při poruchách jednotlivých vývodů 35 kV, poruchách napájecích linek 110 kV a odstávek přípojnic a transformátorů 110/35 kV v transformovnách, včetně ekonomické bilance potřebných úprav DS.
ČEZ Distribuce, a. s.  Vliv elektrifikace železničních tratí na distribuční soustavu Zpracování analýzy dopadů eletrifikace železničních tratí na distribuční soustavu, posouzení dopadů, analýza rizik, návrh vhodných kompenzačních opatření, ekonomické posouzení.
ČEZ Distribuce, a. s.  Optimalizace provozování DS vvn a uzlových oblastí s vazbou na vyšší nadřazenou soustavu Návrh optimalizačních opatření v zapojení distribuční soustavy s vazbou na dopady na přenosovou soustavu ve vbraných uzlových oblastech.
ČEZ Distribuce, a. s.  Provozování vložených kabelových vedení do DS vvn Popis přínosů, rizik a dopadů provozování vložených kabelových úseků do vedení vvn  z pohledu chránění, kapacitních proudů, přechodových dějů apod., včetně ekonomické analýzy.
ČEZ Distribuce, a. s.  Využití hodnot impedance sítě pro rozvoj DS Posouzení a praktické využití výpočtu impedance sítě při návrhování kabelových a vzdušných sítí 0,4 kV s určením omezujících hodnot.
ČEZ Distribuce, a. s.  Zvýšení kybernetické bezpečnosti a komunikace legacy SCADA systém Navrhnout doplňkové technické opatření (lokální SW a HW doplněk) pro zvýšení kybernetické bezpečnosti a pro umožnění komunikace na bázi IP u legacy řídicích a komunikačních technologií v elektrických stanicích (zejména transformovnách vvn/vn) do doby jejich kompletní modernizace.
ČEZ Distribuce, a. s.  Bezpečnost mobilních sítí 4G Analýza úrovně bezpečnosti datových přenosů v mobilních sítích 4G veřejných operátorů a návrh vhodných způsobů dodatečného zabezpečení z hlediska zajištění M2M komunikace stávajících nebo budoucích průmyslových řídicích a měřicích systémů elektrické distribuční soustavy. Součástí návrhu dodatečných opatření by měly být také postupy pro zajištění komunikace v případě výpadků sítě 4G jednoho veřejného operátora s využitím alternativních (nouzových) prostředků nebo technologií.
ČEZ Distribuce, a. s.  Analýza a návrh řešení proti zneužití veřejných hlasových sítí Analýza rizik a možných způsobů zneužití veřejných hlasových (telefonních) sítí v souvislosti s využíváním těchto sítí pro účely telefonických volání při dispečerském řízení elektrické distribuční soustavy (např. možnost předstírání identity volajícího čísla – dispečera, apod.) včetně návrhu a praktického ověření možných řešení zabezpečení.
ČEZ Distribuce, a. s.  Návrh topologie optických sítí na hladině vn Cílem je navrhnout optimální referenční fyzickou topologii pasivních prvků optické sítě pro účely technologických komunikací provozovatele elektrické distribuční soustavy, zvolit vhodné optické kabely, způsob jejich umístění na stožárech vn vedení, způsob realizace spojů a odboček v rámci distribuční soustavy a vhodné schéma napojení aktivních prvků telekomunikačních sítí využívající tuto typickou infrastrukturu.
ČEZ Distribuce, a. s.  Analýza a návrh širokopásmové rádiové sítě v pásmu 450 MHz Provést studii možnosti a podmínek využití širokopásmových rádiových kmitočtů v pásmu 450 MHz s ohledem  na současné a budoucí využití frekvencí v tomto pásmu. Po technické stránce navrhnout optimální architekturu a návrh rádiového pokrytí privátní datové rádiové sítě v majetku provozovatele elektrické distribuční soustavy, včetně stanovení komunikační kapacity sítě, apod. Dále zhodnotit komerčně dostupné technologie.
ČEZ Distribuce, a. s.  Analýza a návrh IoT sítě LoRa Cílem je zanalyzovat možnosti využití a provést optimální návrh privátní rádiové sítě na bázi IoT technologie LoRa pro účely technologických datových přenosů provozovatele elektrické distribuční soustavy. Konkrétně navrhnout architekturu rádiové sítě, počet a umístění potřebných vysílačů (gatewayí). Dále zpracovat a prakticky ověřit model pokrytí a očekávaných parametrů. Taktéž zhodnotit datovou propustnost a stanovit další omezení navržené rádiové sítě.
ČEZ Distribuce, a. s.  Analýza možností interoperability mezi HDO a AMM Cílem je zanalyzovat a zhodnotit možnosti budoucí interoperability systému HDO a perspektivních systémů AMM tak, aby se maximálně využilo výhodných vlastností v průběhu koexistencí obou systémů. Dále porovnat dosažitelné parametry obou systémů při aplikacích dispečerského řízení a při řízení toků elektrické energie v rámci elektrické distribuční soustavy.
ČEZ Distribuce, a. s.  Porovnání klasického vedení AlFe s technologií ACCC Porovnání klasického vedení AlFe s technologií ACCC (vodič s kevlarovým jádrem) (mechanické a elektrické parametry, návrh sítě, ekonomické posouzení – investiční a provozní hledisko).
ČEZ Distribuce, a. s.  Nástroje pro podporu projektového řízení dle metodiky PRINCE2 Popis metodiky PRINCE2, srovnání nástrojů pro podporu projektového řízení, návrh a doporučení pro potřeby nasazení v ČEZ Distribuce.
ČEZ Distribuce, a. s.  Market design Market design – role distribučních společností v prostředí decentrální energetiky.
ČEZ Distribuce, a. s.  Demand side management Koncept „demand side response“ – dynamické tarify, AMM a chytré spotřebiče reagující na cenové signály, role distribuce, obchodníka (agregátora) a spotřebitele.
ČEZ Distribuce, a. s.  Zákaznicky orientovaná distribuční společnost Očekávání klientů distribučních společností, panelový výzkum – preference klientů k rozsahu a kvalitě služeb ze strany distribuce, ochota za služby připlatit.
ČEZ Distribuce, a. s.  Analýza možností využití dotačních titulů v prostředí Dotační tituly v CZ a EU určené pro pilotní a rolloutové projekty distribučních společností, přístup národních regulátorů k uznávání dotací.
ČEZ Distribuce, a. s.  Regulace napětí v distribučních sítích s využitím FV střídačů Analýza funkcí FV střídačů vhodných pro řízení napětí, přehled možností regulací a jejich využitelnost pro integraci decentrálních zdrojů do DS. Zpracování přehledu požadavků na relevantní funkce FV střídačů uvedené v evropských normách a standardech.
ČEZ Distribuce, a. s.  Návrh sítí nn splňující potřeby distribučních společností v dlouhodobém horizontu Provést komplexní návrh části distribuční sítě nn ohraničené do cca 5  DTS. Dimenzování provést s ohledem na budoucí využití možnosti provozu sítě v horizontu její  technické životnosti a absorbcí všech požadavků zákazníků v lokalitě (napájení odběrů i zdrojů) dle ASEK a porovnat ji s běžnou „dnešní“ sítí.
ČEZ Distribuce, a. s.  IoT v distribučních společnostech Možnosti využití IoT v distribučních společnostech.
ČEZ Distribuce, a. s.  Možnosti integrace decentrálních zdrojů do DS Analýza možností pro zajištění optimální integrace decentrálních zdrojů do DS (specifikace, efekty, náklady, doporučení). Vliv decentrálních zdrojů na provozní parametry DS s důrazem na napětí a zkratové poměry.
ČEZ Distribuce, a. s. Problematika predikce v udržování ochranných pásem u venkovních vedení DS z pohledu vegetace Zmapovat existující systémy na simulaci nárůstu vegetace v prostoru stávajících ochranných pásem. Návrh řešení pro reálné využití v distributorem využívaných informačních systémech.
ČEZ Distribuce, a. s.  Návrh mřížové distribuční sítě Návrh mřížové sítě malého sídelního útvaru (výpočet, návrh úprav sítě).
ČEZ Distribuce, a. s.  Paralelní provoz sítí nn Paralelní provoz sítí nn (popis, investiční a výpočtové porovnání, stávající stav, úprava investicí, paralelním zapojením, plošný pohled nad ČEZd).
ČEZ Distribuce, a. s.  Procesní a projektové řízení v distribučních společnostech Zhodnocení možností a potenciálu přípravy/rozvoj projektového týmu pro zvýšení jeho výkonnosti s ohledem na jeho velikost a cíle projektu.
ČEZ Distribuce, a. s. Projektové řízení v distribučních společnostech Zhodnocení možností a potenciálu IT podpory týmové spolupráce v rámci projektů a projektového řízení.
ČEZ Distribuce, a. s.  Nástroje projektového řízení v distribučních společnostech Vhodné nástroje podpory projektového řízení dle metodiky PRINCE2.
ČEZ Distribuce, a. s.  Optimalizace provozování uzlových oblastí 110 kV a transformačních vazeb PS/DS Zapojení, toky výkonů, zatěžování vedení a transformátorů, zkratové poměry v DS.
ČEZ Distribuce, a. s.  Koncepce unifikace distribuční sítě vn Technicko-ekonomické posouzení přechodu na jednotné napětí 22 kV vn v dané oblasti.
ČEZ Prodej, a. s. Komunikace v projektovém týmu Analýza komunikační praxe ve vybraných projektech společnosti ČEZ Prodej. Návrh změn pro zlepšení interní komunikace v projektových týmech s cílem zlepšení prostředí týmů, zvýšení produktivity týmové práce, snížení chybovosti a zlepšení přijetí produktů projektů. Návrh vhodných komunikačních kanálů s ohledem na technologické trendy.
ČEZ Teplárenská, a. s.  Prediktivní regulace soustavy na typovém modelu bude doplněno
ČEZ Teplárenská, a. s.  Predikce spotřeby tepla ve vazbě na environmentální vlivy bude doplněno

KDE JINDE TO DOKÁŽETE