VOLNÉ POZICE 67

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Studentské práce

Hledáš téma bakalářské nebo magisterské práce? Podívej se na naši nabídku.


Popis akce

  • Nabízíme témata a konzultace při zpracování bakalářských a magisterských prací.
  • Ke každému z uvedených témat máme přideleného garanta, který se ti bude věnovat.
  • Poskytujeme konzultace i k vlastním tématům.

Podmínky přihlášení

  • Stačí si vybrat z aktuální nabídky témat a vyplnit registrační formulář.
  • Chceš konzultaci k vlastnímu tématu? Stačí vyplnit registrační formulář a do pole pro text uvést, co by tě zajímalo. Uděláme vše pro to, abychom ti pomohli.

 

Společnost Téma Stručný popis
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Tušimice a Elektrárna Prunéřov Vytvoření SW – provozní deníky Deníky musí být vytvořeny jako databázová aplikace, rozhraní webového prohlížeče. Deníky budou mít 2 úrovně, zvolené záznamy z několika (např. 6) deníků nižší úrovně se automaticky přenesou do jednoho deníku úrovně vyšší. Musí umožňovat vyplnění předvolených záznamů (roletkové menu) i vpisování textových komentářů. Musí být možnost vyhledávání a prohlížení archivních dat. Každý uživatel musí mít vlastní přístupové údaje, po předání směny se vyplněný deník uzamkne, bez možnosti dalšího odemčení uživatelem (pouze admin).
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny Průzkum statistických charakteristik údajů v databázi Indus Passport a MNT-Graf v oblasti řízení prací: Statistiky údržbové dokumentace podle výskytu a charakteru jejích standardních součástí, jako jsou: typový nebo specifický pracovní postup, bezpečnostní pokyny, specifické instrukce pracovního příkazu, zpětná vazba z realizace opravy, apod.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny Statistické zpracování údajů pochůzkových kontrol a údajů z dohledu nad dodavateli v JE Dukovany.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě JE Rešerše projevů kultury bezpečnosti (firemní kultury, technické kultury) v údržbě na základě literatury. Návrh sběru dat a metod jejich vyhodnocování v jaderné elektrárně. Návrh integrálních indikátorů stavu a trendů kultury bezpečnosti v praxi včetně dodavatelů.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Stárnutí náhradních dílů a materiálů při skladování. Analýza rizik skladování vybraných položek se zvláštním zřetelem na stárnutí. Návrh metod a způsobů jejich monitorování a diagnostiky. Návrh fragmentů plánů kontrol a zkoušek těchto dílů při skladování a logistice až do okamžiku namontování.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech Nové trendy v údržbě, rekonstrukcích a modernizacích potrubí a potrubních systémů pro jadernou energetiku, využívajících plasty a lamináty. Degradační mechanismy a nové příčiny poruch, diagnostické metody, monitorování a měření při montáži, opravách a za provozu.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Deformace základu turbosoustrojí Vyhodnocení údajů o dlouhodobém vývoji deformací systému základ – turbosoustrojí na základě zpráv o geodetickém sledování.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Ověřování kvalifikace Návrh a validace souborů testových otázek pro ověřování stanovených úrovní znalostí  platné technické legislativy v oblasti atomového zákona a zákona o technických požadavcích na výrobky.
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Rychlé vyhledávání zemních spojení na JE. Bude upřesněno
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Využití a možnosti webových aplikací pro podporu procesů v JE Bude upřesněno
ČEZ, a.s (Divize výroba) jaderná elektrárna Dukovany Implementace data managementu v prostředí výrobního podniku. Bude upřesněno
ČEZ, a. s. (Divize nová energetika) Malé větrné elektrárny – Feasibility study Technicko ekonomická analýza využití a rozvoje malých větrných elektráren (cca do 100kW). Stávající a budoucí technologie, investiční a provozní náklady, porovnání s ostatními VE, legislativní a povolovací proces, výkupní ceny.
ČEZ, a. s. (Divize nová energetika) Velkoprostorové vlivy VE na klimatické změny Analýza vlivu výstavby velkého počtu větrných elektráren na regionální klimatické podmínky (cca do vzdálenosti stovek až jednotek tisíců kilometrů). Především jde o otázku, zda a v jaké míře je ovlivněna celková větrnost v regionu a jeho okolí, práce se však může zabývat i vlivem na klima obecně.
ČEZ, a. s. (Divize nová energetika) Homogenita reanalýz při stanovování energetické výtěžnosti v Německu Určení výnosnosti větrných elektráren často vyžaduje dostupnost dlouhodobé referenční řady větru či výroby energie, na základě které lze korigovat krátkodobá data. Kritickou je však otázka její homogenity. Cílem práce je shrnutí poznatků o homogenitě časových řad větru získaných z reanalýz (přízemní vítr, vítr na tlakových hladinách, geostrofický vítr) a analýza možných zdrojů případných nehomogenit a jejich dopadu.
ČEZ, a. s. (Divize nová energetika) OZE v aukčním mechanismu Trendem v podpoře obnovitelných zdrojů energie je přesun od fixních dotačních plateb k aukčním mechanismům, které jsou nyní používány ve 40 zemích a stále se rozšiřují.
Shrnutí problematiky, výhody, nevýhody, detailní analýza ve vybraných státech, včetně konkrétních příkladů a stanovení ceny do aukce z pohledu investora.
ČEZ Korporátní služby, s.r.o. Podoba a struktura dashboardu a prezentace výsledků stakeholderům Sestavit přehlednou prezentaci živých dat ve formě dashboardu, aby byla srozumitelná pro stakeholdery, následná prezentace stakeholderům a návrh komunikace informací o dashboardu směrem k stakeholderům / interpretace dat
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Biodiverzita motýlovitých (Lepidoptera) na rekultivovaných složištích popelovin Posouzení výskytu s ohledem na jejich bioindikační schopnosti kvality životního prostředí.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Mykologický průzkum rekultivovaných složišť popelovin Význam mykorhizy pro vývoj založených lesních kultur na těchto plochách.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Dokumentace stanovištních podmínek složišť popelovin ČEZ, a. s. Doporučení vhodných druhů dřevin a osevních směsí pro trvalé travní porosty v souvislosti s ekologickými nároky a stanovištěm.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Matematický model produkce, skladování, zpracování a prodeje VEP Elektrárny Ledvice Návrh matematického modelu prodeje vedlejších energetických produktů (popel, popílek, struska, energosádrovec) s ohledem na její produkci, skladování v silech, zpracování formou výstavby hrázek a následného plavení na Elektrárně Ledvice
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Měření izolačních stavů elektrických pohonů v legislativě, teorii a praxi s aplikací na ČEZ, a. s., Elektrárnu Ledvice Teoretický popis měření izolačních stavů elektrických pohonů do 10 kV i s ohledem na legislativu či pracovní dokumentaci ČEZ, a. s., posouzení provozní praxe na ČEZ, a. s., Elektrárně Ledvice a návrh opatření pro optimální praxi provozu ČEZ, a. s., Elektrárny Ledvice.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice Experimentální modelování vlivu organických látek na kapacitu anexů. Předmětem práce je ověřit možnosti experimentálního stanovení vlivu organických látek přítomných ve vstupní vodě pro demineralizační stanici na aparatuře, která využívá reálné vzorky předupravené vody z elektráren na koloně se směsným ionexovým ložem.
ČEZ, a. s. (Divize výroba) – Elektrárna Počerady Vliv přítoků na kvalitu vody v řece Ohři mezi vodním dílem Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady. Předmětem práce je porovnání kvalitativních parametrů vody v řece Ohři mezi výpustí VD Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady a posouzení vlivu jednotlivých přítoků na kvalitativní rozdíly.
ČEZ, a. s. (útvar
skupinový asset management pro KE )
V čem je nejlépe spálit pevnou biomasu – porovnání technologií pro 1 MWt Student vytvoří technicko-ekonomický model, který na základě rešerše skutečných aplikací naplní provozními (účinnost, výkon, vlastní spotřeba, ..) a finančními (provozní a pořizovací náklady) ukazateli. V modelu budou porovnány technologie pro výrobu tepla nebo kombinovanou výrobu: výtopna, ORC, RC, zplyňování.
ČEZ, a. s. (útvar
skupinový asset management pro KE )
Mikro větrné elektrárny versus fotovoltaika v podmínkách ČR: co je smysluplnější pro instalaci do 10 kW? Student vytvoří technicko-ekonomický model pro výpočet celkových nákladů na výrobu elektřiny (LCOE – levelized costs of energy) z větru nebo slunce v instalaci do 10 kW v podmínkách ČR (osvit, větrnost).
ČEZ ICT Services, a.s. Vývoj a budoucnost – Service Desku Service Desk je systém pro moderní organizace a IT oddělení, které chtějí spolehlivě řídit veškeré úkoly. Jedná se o systém vyvíjený podle světových procesních standardů na řízení poskytování služeb (ITSM/ITIL). Cílem práce bude zhodnotit využití systému Service Desk a jeho přínosy  pro společnost, s dúrazem na budoucnost a další vývoj. V praktické studii u vybrané společnosti pomocí analytických metod vyhodnotit přínosy využití.
ČEZ ICT Services, a.s. Způsoby měření výkonnosti pracovníků helpdeskových linek, optimalizace nastavení KPI Pracoviště kontaktních helpdeskových linek jsou jiným typem call centra, tzn. nelze v rámci KPI měřit prodejní dovednosti, množství vyzvednutých hovorů. Cílem práce bude zmapovat u společností poskytujících IT služby nastavení měřitelných motivačních ukazatelů na základě kterých jsou stanovovány parametry výkonnosti s vazbou na variabilní sloužku odměn. Praktická část by měla na základě navržených parametrů posoudit vhodnost využití v praxi.
ČEZ ICT Services, a.s. Aplikace mobilních zařízení pro podporu  procesů v oblasti provozu a údržby výrobního zařízení. Analýza možností využití mobilní IT podpory Mobile Workforce Management a Mobile Operation Management pro procesy provozu a správy výrobního zařízení v energetice. Možnosti  zefektivnění a zrychlení procesů v cyklu řízení prací a v manažerském řízení v elektrárnách.
ČEZ ICT Services, a.s. Porovnání doby obnovy ICT majektu Analýza efektivnosti nákladů na obnovu vybraných typů ICT majetků (komunikační infrastruktura, servery).
Kalkulace průměrných provozních nákladů po dobu životnosti vybraných typů ICT majetků.
Analýza struktury provozních nákladů vázaných na vybrané typy ICT majetku.
Návrh opatření na způsob sledování provozních nákladů.
ČEZ ICT Services, a.s. Posouzení metod řízení životního cyklu majetku se zaměřením na ICT Analýza vhodných metodik pro optimalizaci životního cyklu ICT majetku podílejícího se na realizaci ICT služeb. Posouzení jejich přínosu z pohledu potřeb ICT dodavatele pro různé typy ICT majektu  a návrh optimální metody pro řízení životního cyklu u vybraných kategorií ICT majektu.
ČEZ ICT Services, a.s. Evidence SW licencí Na základě používaných licenčních modelů a licenčních smluv pro vybrané SW produkty navrhnout vhodný model zajišťující evidenci příslušných licencí a způsobu kontroly dostupných vs přiřazených licencí plynoucí z licenčních smluv a podmínek a požadavků normy ČSN ISO/IEC 19770.
ČEZ ICT Services, a.s. Analýza nákladů na IT služby typu Cloud Analýza cenových modelů používaných poskytovateli Cloud služeb (on-demand).
Stanovení metod pro porovnání cenových modelů on-demand IT služeb.
Návrh vhodného nákladového modelu pro Cloud služby.
Určeni struktury nákladů na IT služeb typu on-premise.
Porovnání struktury nákladů on-premise a on-demand IT služeb.
ČEZ ICT Services, a.s. Porovnání licenčních modelů Oracle a Microsoft pro infrastrukturu Analýza licenčních modelů společností Oracle a Microsoft pro infrastrukturu (servery a databáze).
Porovnání jednotlivých licenčních modelů z pohledu cenových politik.
Určení klíčových parametrů ovlivňujících naklady na licence.
Porovnání TCO nákladů na licence u srovnatelné HW konfigurace.
ČEZ ICT Services, a.s. Využití MS Sharepoint v prostředí Skupiny ČEZ Zmapování funkcionalit technologie sharepoint a jejich využití ve Skupině ČEZ
Podpora administrativy týmů v prostředí skupiny ČEZ bez znalosti programování
Podpora pro zápisy, sledování úkolů a projektů + analýza dalších potřeb týmů,
Analýza volně dostupných aplikací pro Sharepoint a jejich využitelnosti ve skupině
Konfigurace, nastavení vzhledu  a propojení týmových webů
ČEZ ICT Services, a.s. Architektura mobilních aplikací Architektura vývoje mobilních aplikaci a analýza a doporučení business procesů
Nové možnosti pro automatizaci firemních procesů.
Propojení aktivit MDM, Office 365, Sharepoint portál a další
ČEZ ICT Services, a.s. BYOD v korporátním prostředí Cílem je analýza potřeb BYOD, analýza pracovně právní legislativy, benchmark trhu – min. 5 velkých korporací,identifikace specifik, cenové a kvalitativní porovnání nabídek na trhu s využítím best practice,  zhodnocení a doporučení na nastavení služby BYOD
ČEZ ICT Services, a.s. Datové Centrum nové generace co by měl obsahovat návrh nového Datového centra z pohledu bezpečnosti a správy. Jak přistpoupit ke konceptu Green IT.
ČEZ ICT Services, a.s. Význam business a datového slovníku v Data governance ve velkých organizacích Zavedení Data Governance je jednou z klíčových podmínek úspěchu obchodních procesů ve velkých organizacích. Jednou z disciplín data governance je zavádění business slovníků a datových slovníků, které slouží pro vzájemné porozumnění informační a datové vrstvy v rámci komunity business uživatelů a IT specialistů. Cílem práce je definovat optimální způsob nasazení business a datových slovníků s ohledem na cíle a prostředí velké organizace. Dalším cílem je vymezit vztah mezi těmito slovníky.

KDE JINDE TO DOKÁŽETE