VOLNÉ POZICE 119

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Studentské práce

Hledáš téma bakalářské nebo magisterské práce? Podívej se na naši nabídku.


Nabízíme

  • Témata a konzultace při zpracování bakalářských a magisterských prací.
  • Ke každému z uvedených témat máme přiděleného garanta, který se ti bude věnovat.
  • Poskytujeme konzultace i k vlastním tématům.

Jak navázat spolupráci?

  • Stačí si vybrat z aktuální nabídky témat a vyplnit registrační formulář.
  • Chceš konzultaci k vlastnímu tématu? Stačí vyplnit registrační formulář a do pole pro text uvést, co by tě zajímalo. Uděláme vše pro to, abychom ti pomohli.

Aktuálně nabízená témata

Společnost Téma Stručný popis
ČEZ Prodej, a. s. Energetika pro pronajímatele bytů Jaká očekávání mají pronajímatelé bytů ohledně energetických služeb, co oceňují na jednotlivých energetických společnostech v České republice, jaké aplikace mají k dispozici v zahraničí.
ČEZ Prodej, a. s. Predikce spotřeby zákazníků a výroby OZE v prostředí Python Vytvoření predikčních modelů spotřeby nebo výroby OZE v prostředí Python za využití různých postupů a nástrojů (Statistické modely, machine learning, neural networks, …) a porovnání jejich kvality.
ČEZ Prodej, a. s. Rešerše a analýza obvykle používaných metod pro oceňování diagramů spotřeby elektřiny a zemního plynu Popis a klasifikace běžně používaných oceňovacích metod a zhodnocení jejich porovnání.
ČEZ Prodej, a. s. Analýza dostupných zdrojů měření a predikce meteorologických veličin Analýza zdrojů měření a predikcí meteorologických veličin s důrazem na ty, které jsou volně dostupné na webu a porovnání jejich kvality a využitelnosti.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Biodiverzita motýlovitých (Lepidoptera) na rekultivovaných složištích popelovin Posouzení výskytu s ohledem na jejich bioindikační schopnosti kvality životního prostředí.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Mykologický průzkum rekultivovaných složišť popelovin Význam mykorhizy pro vývoj založených lesních kultur na těchto plochách.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Měření izolačních stavů elektrických pohonů v legislativě, teorii a praxi s aplikací na ČEZ, a.s., Elektrárnu Ledvice Teoretický popis měření izolačních stavů elektrických pohonů do 10 kV i s ohledem na legislativu či pracovní dokumentaci ČEZ, a.s., posouzení provozní praxe na ČEZ, a.s., Elektrárně Ledvice a návrh opatření pro optimální praxi provozu ČEZ, a.s., Elektrárny Ledvice.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Stanovení a optimalizace nákladů pro chladící okruh v Elektrárně Ledvice Předmětem práce je stavnovení veškerých reálných nákladů na výrobu přídavné chladící vody, provoz chladícího okruhu a stím spojené náklady na odpadní vody. Na základě znalosti nákladů stanovit okruhy vhodné pro otimalizaci nákladů a navrhnout jejich aplikaci.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Monitoring a vyhodnocení provozu demineralizační linky napájecí vody pro kotel Práce se zabývala monitoringem mikroobiálního oživení na technologii výroby přídavné vody. Monitorovala se selá škála mikrobiologických a analytických parametrů v surové vodě, čiřené vodě, reverzní osóze a na dmineralizační stanici. Dalším cílem bylo zjistit vliv provozních stavů jednotlivých technologických kroků výroby přídavné vody na změnu mikrobiálního oživení vody.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Mělník Zhodnocení možností uplatnění přirozené sukcese jako formy obnovy krajiny po ukončení ukládání popelovin Posoudit obecně území po ukládání popelovin. Popsat tradiční revitalizační cíle a postupy a navrhnout alternativní. Popis území ponechaného přirozené sukcesi a zpracování perspektiv vývoje tohoto území.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Počerady Vliv přítoků na kvalitu vody v řece Ohři mezi vodním dílem Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady. Předmětem práce je porovnání kvalitativních parametrů vody v řece Ohři mezi výpustí VD Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady a posouzení vlivu jednotlivých přítoků na kvalitativní rozdíly.
ČEZ ICT Services, a. s. Vývoj a budoucnost – Service Desku Service Desk je místo, kde se sbíhají veškeré uživatelské incidenty a požadavky, aktuálně nejvíce po telefonu, emailu nebo přes SD portál. Rádi bychom se v této oblasti posunuli a zaměřili na to, jak změnit způsob naší práce, ať už co se kanálů, kterými uživatelé přistupují, technologií které využíváme nebo procesů, jak jsou nastaveny. Jak SD více přiblížit uživatelům a udělat z jeho užívání příjemný uživatelský zážitek. Zanalyzovat trendy v této oblasti a porovnat, jak si vedeme v ČEZu, definovat v jakých oblastech by bylo dobré se posunout a jak.
ČEZ ICT Services, a. s. Způsoby měření výkonnosti pracovníků helpdeskových linek, optimalizace nastavení KPI Pracoviště kontaktních helpdeskových linek jsou jiným typem call centra, tzn. nelze v rámci KPI měřit prodejní dovednosti, množství vyzvednutých hovorů. Cílem práce bude zmapovat u společností poskytujících IT služby nastavení měřitelných motivačních ukazatelů na základě kterých jsou stanovovány parametry výkonnosti s vazbou na variabilní sloužku odměn. Praktická část by měla na základě navržených parametrů posoudit vhodnost využití v praxi.
ČEZ ICT Services, a. s. Datové Centrum nové generace Co by měl obsahovat návrh nového Datového centra z pohledu bezpečnosti a správy. Jak přistoupit ke konceptu Green IT.
ČEZ ICT Services, a. s. Charakteristiky a způsoby měření hodnoty dat a informací v rámci zavádění Data Governance ve velkých organizacích Zavedení Data Governance je jednou z klíčových podmínek úspěchu obchodních procesů ve velkých organizacích. Jedním z cílů Data Governance je vytváření podmínek pro zvyšování hodnoty dat a informací. Cílem práce je definovat charakteristiky a způsoby měření hodnoty dat a informací.
ČEZ ICT Services, a. s. Metriky řízení podnikové architektury Návrh a ověření systémů metrik pro hodnocení stavu a vývoje podnikové architektury.
ČEZ ICT Services, a. s. Zpracování architektonických modelů za použití přístupů z teorie grafů Využití přístupů spojených s teorií grafů pro zpracování architektonických modelů. Zpracováním je myšlena zejména validace, filtrování a automatické generování architektonických modelů.
Telco Pro Services, a.s. Efektivní měření vyspělosti integrovaného manažerského systému řízení ochrany a informační bezpečnosti a výkonnosti klíčových bezpečnostních opatření v telekomunikacích Návrh systémového měření klíčových bezpečnostních parametrů v integrovaném manažerském systému zahrnující doplňující se bezpečnostní domény (Zejména informační a kybernetická bezpečnost, ochrana služeb elektronických komunikací, krizové řízení, ochrana osobních údajů) s důrazem na specifika telekomunikačního provozu.
ČEZ a. s. (Divize jaderná energetika) – JE Temelín Online monitorovací systémy pro točivé stroje na JE Temelín Návrh zavedení online monitorovacích systémů na točivé stroje systému I.a II.O., které nemají monitorovací diagnostické systémy (RB,VC,TK,TG,TS10,).
ČEZ a. s. (Divize jaderná energetika) – JE Temelín Metodika pro výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách v závislosti na typu ucpávky. Vypracování metodiky na výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách pro ucpávky na bázi z lisovaných kroužků a pletených ucpávkových šňůr  za účelem optimalizace těsnosti  ucpávky a třecích poměrů na vřetenu.
ČEZ a. s. (Divize jaderná energetika) – JE Temelín Modelování složení koncentrátu z odparky SVO3 Provádění laboratorních, případně poloprovozních, testů pro optimalizaci alkalizace odpadních vod v závislosti na různém složení odpadních vod s cílem stabilně udržovat pH v koncentrátu z odparky v předepsaných limitech.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny Průzkum statistických charakteristik údajů v databázi Indus Passport a MNT-Graf v oblasti řízení prací: Statistiky údržbové dokumentace podle výskytu a charakteru jejích standardních součástí, jako jsou: typový nebo specifický pracovní postup, bezpečnostní pokyny, specifické instrukce pracovního příkazu, zpětná vazba z realizace opravy, apod.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny (2) Statistické zpracování údajů pochůzkových kontrol a údajů z dohledu nad dodavateli v JE Dukovany.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě JE Rešerše projevů kultury bezpečnosti (firemní kultury, technické kultury) v údržbě na základě literatury. Návrh sběru dat a metod jejich vyhodnocování v jaderné elektrárně. Návrh integrálních indikátorů stavu a trendů kultury bezpečnosti v praxi včetně dodavatelů.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Stárnutí náhradních dílů a materiálů při skladování. Analýza rizik skladování vybraných položek se zvláštním zřetelem na stárnutí. Návrh metod a způsobů jejich monitorování a diagnostiky. Návrh fragmentů plánů kontrol a zkoušek těchto dílů při skladování a logistice až do okamžiku namontování.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech Nové trendy v údržbě, rekonstrukcích a modernizacích potrubí a potrubních systémů pro jadernou energetiku, využívajících plasty a lamináty. Degradační mechanismy a nové příčiny poruch, diagnostické metody, monitorování a měření při montáži, opravách a za provozu.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – životnost, spolehlivost, vady a degradační mechanismy, diagnostika a preventivní údržba. Návrh typových plánů kontrol, zkoušek a dohledu pro etapu provozování potrubního systému jakožto součásti energetického výrobního bloku s cílem včasné identifikace poruch a získání podkladů pro prediktivní údržbu během odstávky bloku k výměně paliva.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – zvláštní procesy spojené s jejich montáží a údržbou Návrh typových WPS, popř. WPQR pro opakované svařovací situace v energetice.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Ověřování kvalifikace Návrh a validace souborů testových otázek pro ověřování stanovených úrovní znalostí platné technické legislativy v oblasti atomového zákona a zákona o technických požadavcích na výrobky.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Ověřování kvalifikace svářečů Návrh databáze kvalifikací svařečů (popř. i pracovníků NDT) , certifikačních autorit a odborných certifikačních rozsahů, popř. i pracovníků NDT. Sw nadstavba by měla umožnit praktické operativní ověřování relevance svářeče v době výkonu práce vůči požadavkům WPQR/WPS. (Totéž pro pracovníky NDT).
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Roboty a manipulátory Měření a vyhodnocování odolnosti vybraných regulačních systémů mobilních robotů vůči radiaci v hermetické obálce energetického reaktoru VVER při nominálním výkonu. (Předpokládá se víceletý projekt se sběrem vlastních dat.)
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Využití a možnosti webových aplikací pro podporu procesů v JE Bližší informace na vyžádání.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Analýza komponent vybraného technologického systému. Identifikace kritických komponent z pohledu provozuschopnosti systému a posouzení jejich stávající kritičnosti. Následný návrh optimalizace programu údržby při dodržení technických požadavků výrobce a závazné legislativy.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Analýza stavu potrubí odvodnění parní turbíny K 220-44 a návrh korektivních opatření Systém odvodnění parní turbíny zajišťuje odvod kondenzátu z pracovního prostoru parní turbíny. Tím se podílí na ochraně lopatkového systému parní turbíny proti erozivnímu působení kapalné fáze vody. Systém odvodnění parní turbíny se skládá ze sestavy potrubí různých průměrů, ručních armatur a odvaděčů kondenzátu.
Na potrubí odvodnění parní turbíny se stále častěji vyskytují závady (póry ve svarech, zeslabení tl. stěny potrubí, póry v potrubí), které jsou následkem erozní koroze způsobené prouděním páry v potrubí. Tyto závady se provizorně odstraňují buď za provozu turbíny (což je technicky a finančně náročné), nebo v odstávce bloku (lokální oprava). Zároveň hrozí odstavení turbíny, pokud není možné provést opravu za provozu turbíny během kampaně. S odstavením turbín je spojená nevýroba a značná finanční ztráta.
Smyslem diplomové práce je zmapovat aktuální a již odstraněné závady, zmapovat tl. potrubí v jednotlivých částech odvodnění a navrhnout způsob řešení opravy, tzn. jestli je nutné měnit kompletní sestavu potrubí, nebo jenom v nejvíce namáhaných místech.
ČEZ Distribuce, a. s. Návrhování optimálního průřezu výběhových zemních lan Zpracování návrhu optimálního průřezu výběhových zemních lan z transformoven typu TR2 a velkých TR3 z důvodu zkratových poměrů v DS
ČEZ Distribuce, a. s. Vliv elektrifikace železničních tratí na distribuční soustavu Zpracování analýzy dopadů elektrifikace železničních tratí na distribuční soustavu, posouzení dopadů, analýza rizik, návrh vhodných kompenzačních opatření, ekonomické posouzení.
ČEZ Distribuce, a. s. Optimalizace provozování DS vvn a uzlových oblastí s vazbou na vyšší nadřazenou soustavu Návrh optimalizačních opatření v zapojení distribuční soustavy s vazbou na dopady na přenosovou soustavu ve vbraných uzlových oblastech.
ČEZ Distribuce, a. s. Využití hodnot impedance sítě pro rozvoj DS Posouzení a praktické využití výpočtu impedance sítě při návrhování kabelových a vzdušných sítí 0,4 kV s určením omezujících hodnot.
ČEZ Distribuce, a. s. Využití pasivních optických sítí v prostředí technologických komunikací elektrické distribuční soustavy Cílem je zanalyzovat , zhodnotit a navrhnout možnosti využití technologie pasivních optický sítí na bázi FTTx a dále rozpracovat jakým způsobem je realizovat a provozovat oproti běžným instalacím FTTx internetových poskytovatelů. Součástí práce je návrh vzorové topologie a konkrétních síťových prvků na vybraných vzorcích elektrické distribuční soustavy na napěťové hladině vn.
ČEZ Distribuce, a. s. Lokální komunity a microgridy Popis a úloha lokálních komunit v decentrální energetice. Možnosti uplatnění v prostředí ČR.
ČEZ Distribuce, a. s. Flexibilita Role AMM (smart meterů) při poskytování flexibility, úloha distributora ve vazbě na požadavky obchodníků (agregátorů) a prosumerů.
ČEZ Distribuce, a. s. Smart grids v ČEZ Distribuci Analýza a výběr smart grid technologií s potenciálem širšího nasazení v sítích ČEZ Distribuce. Technicko ekonomické vyhodnocení vybrané technologie – popis metodiky hodnocení, výpočet návratnosti, citlivostní analýza, závěrečné vyhodnocení a doporučení.
ČEZ Distribuce, a. s. BSC v distribučních společnostech Strategické řízení v distribuční společnosti s využitím Balanced Scorecard.
ČEZ Distribuce, a. s. Regulace distribučních společností v ČR a ve světě Regulace distribučních společností ve světě. Srovnání hlavních směrů (Cost+, Revenue cap, RIIO,..) a parametrů regulace (délka regulační periody, míra výnosnosti, povolené náklady a jejich uznatelnost, přístup ke smart grid – zvýhodnění WACC, atd.)
ČEZ Distribuce, a. s. Benchmarky distribučních společností v ČR a ve světě Benchmarky distribučních společností (technické i ekonomické ukazatele)
ČEZ Distribuce, a. s. Market design Market design – role distribučních společností v prostředí decentrální energetiky
ČEZ Distribuce, a. s. Strategické řízení společností Řízení výkonnosti v distribuci – BSC, Reporting
ČEZ Distribuce, a. s. Regulace napětí v distribučních sítích s využitím FV střídačů Analýza funkcí FV střídačů vhodných pro řízení napětí, přehled možností regulací a jejich využitelnost pro integraci decentrálních zdrojů do DS. Zpracování přehledu požadavků na relevantní funkce FV střídačů uvedené v evropských normách a standardech.
ČEZ Distribuce, a. s. Optimalizace regulace jalového výkonu v DS Analýza možností regulace toků jalového výkonu v DS při dodržení optimálních napěťových úrovní v DS s ohledem na minimalizaci činných ztrát. Analýza možností regulace toků jalového výkonu v DS při dodržení optimálních napěťových úrovní v DS s ohledem na snížení přetoků jalového výkonu do PS.
ČEZ Distribuce, a. s. IoT v distribučních společnostech Využití IoT v distribuci
ČEZ Distribuce, a. s. Mřížové sítě Návrh mřížové sítě malého sídelního útvaru (výpočet, návrh úprav sítě).
ČEZ Distribuce, a. s. Paralelní provoz sítí nn Paralelní provoz sítí nn (popis, investiční a výpočtové porovnání stávající stav, úprava investicí, paralelním zapojením, plošný pohled nad ČEZd).
ČEZ Distribuce, a. s. Procesní a projektové řízení Zhodnocení možností a potenciálu přípravy/rozvoj projektového týmu pro zvýšení jeho výkonnosti s ohledem na jeho velikost a cíle projektu.
ČEZ Distribuce, a. s. Projektové řízení Zhodnocení možností a potenciálu IT podpory týmové spolupráce v rámci projektů a projektového řízení.
ČEZ Distribuce, a. s. Nástroje projektového řízení Vhodné nástroje podpory projektového řízení dle metodiky PRINCE2.
ČEZ Distribuce, a. s. Nástroje pro podporu projektového řízení dle metodiky PRINCE2 Popis metodiky PRINCE2, srovnání nástrojů pro podporu projektového řízení, návrh a doporučení pro potřeby nasazení v ČEZ Distribuci.
ČEZ Distribuce, a. s. Analýza možností využití dotačních titulů pro PDS Dotační tituly v CZ a EU určené pro pilotní a rolloutové projekty distribučních společností, přístup národních regulátorů k uznávání dotací.
ČEZ Distribuce, a. s. Analýza možnosti využití agilních metod řízení projektů v prostředí velkých energetických korporací Analýza možnosti využití agilních metod řízení projektů v prostředí velkých energetických korporací a komparace s tradičním waterfall přístupem. Konkrétní aplikace na společnost ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuce, a. s. Možnosti využití procesního modelu firmy ke kapacitnímu plánování zdrojů Rozbor možností využití procesního modelu firmy zpracovaného v nástroji ARIS ke kapacitnímu plánování zdrojů – lidských, IT podpory.
ČEZ Distribuce, a. s. Mobilní password manažer Navrhnout a vytvořit password manažer pro OS Android a IOS. Systém bude umožňovat správu hesel a jejich ověřování dle požadavků definovaných Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti nebo definovaných administrátorem systému.
ČEZ Distribuce, a. s. Interaktivní systém pro podporu interního auditování Navrhnout a vytvořit interaktivní systém pro ověření plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb, Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb. a ISO 27002.
ČEZ Distribuce, a. s. Webová aplikace pro řízení rizik Navrhnout a vytvořit webovou aplikaci pro analýzu rizik dle ISO 27005 a požadavky plynoucími z Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb včetně předdefinované báze zranitelností a hrozeb.
ČEZ Distribuce, a. s. Komparativní analýza SIEM řešení s podporou behaviorální analýzy Navrhnout metodiku pro komparativní analýzy SIEM řešení a na základě této metodiky provést komparativní analýzu vybraných SIEM řešení s podporou behaviorální analýzy.
ČEZ Distribuce, a. s. Problematika predikce v udržování ochraných pásem u venkovních vedení DS z pohledu vegetace Zmapovat existující systémy na simulaci nárůstu vegetace v prostoru stávajících ochraných pásem. Návrh řešení pro reálné využití v distributorem využívaných informačních systémech.
ČEZ Distribuce, a. s. Koncepce unifikace distribuční sítě vn v oblasti města Rumburk (Unifikace v oblasti města Rumburk) Technicko-ekonomické posouzení přechodu na jednotné napětí vn v dané oblasti.

KDE JINDE TO DOKÁŽETE