VOLNÉ POZICE 91

STUDENTI A ABSOLVENTI

Zpět

Studentské práce

Hledáš téma bakalářské nebo magisterské práce? Podívej se na naši nabídku.


Nabízíme

  • Témata a konzultace při zpracování bakalářských a magisterských prací.
  • Ke každému z uvedených témat máme přiděleného garanta, který se ti bude věnovat.
  • Poskytujeme konzultace i k vlastním tématům.

Jak navázat spolupráci?

  • Stačí si vybrat z aktuální nabídky témat a vyplnit registrační formulář.
  • Chceš konzultaci k vlastnímu tématu? Stačí vyplnit registrační formulář a do pole pro text uvést, co by tě zajímalo. Uděláme vše pro to, abychom ti pomohli.

Aktuálně nabízená témata

Společnost Téma Stručný popis
ČEZ Prodej, a. s. Pocit štěstí zákazníka Jak vyvolat pocit štěstí a naplnění při návštěvě / interakci s naším prodejním kanálem. Čím zákazníka silně zaujmout a vyvolat v něm emoci, která pozitivně působí na loyalty a další akvizici. Co bude pro zákazníka moment of truth?
ČEZ Prodej, a. s. Retence zákazníků Srování retenčních činností v oblasti Energetika, Telekomunikace, Pojišťovnictví a Bankovnictví. Nejnovější přístupy v oblasti retencí v České republice a v zahraničí (oblast: Energetika, Telekomunikace, Pojišťovniství a Bankovnictví) – návaznost na digitalizaci. Psychologie zákazníka – typy zákazníků, přesvědčovácí metody, aneb jak zvrátit zákazníkovo rozhodnutí změnit dodavatel energií.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Biodiverzita motýlovitých (Lepidoptera) na rekultivovaných složištích popelovin Posouzení výskytu s ohledem na jejich bioindikační schopnosti kvality životního prostředí.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Mykologický průzkum rekultivovaných složišť popelovin Význam mykorhizy pro vývoj založených lesních kultur na těchto plochách.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Měření izolačních stavů elektrických pohonů v legislativě, teorii a praxi s aplikací na ČEZ, a.s., Elektrárnu Ledvice Teoretický popis měření izolačních stavů elektrických pohonů do 10 kV i s ohledem na legislativu či pracovní dokumentaci ČEZ, a.s., posouzení provozní praxe na ČEZ, a.s., Elektrárně Ledvice a návrh opatření pro optimální praxi provozu ČEZ, a.s., Elektrárny Ledvice.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Stanovení a optimalizace nákladů pro chladící okruh v Elektrárně Ledvice Předmětem práce je stavnovení veškerých reálných nákladů na výrobu přídavné chladící vody, provoz chladícího okruhu a stím spojené náklady na odpadní vody. Na základě znalosti nákladů stanovit okruhy vhodné pro otimalizaci nákladů a navrhnout jejich aplikaci.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Ledvice Monitoring a vyhodnocení provozu demineralizační linky napájecí vody pro kotel Práce se zabývala monitoringem mikroobiálního oživení na technologii výroby přídavné vody. Monitorovala se selá škála mikrobiologických a analytických parametrů v surové vodě, čiřené vodě, reverzní osóze a na dmineralizační stanici. Dalším cílem bylo zjistit vliv provozních stavů jednotlivých technologických kroků výroby přídavné vody na změnu mikrobiálního oživení vody.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Mělník Zhodnocení možností uplatnění přirozené sukcese jako formy obnovy krajiny po ukončení ukládání popelovin Posoudit obecně území po ukládání popelovin. Popsat tradiční revitalizační cíle a postupy a navrhnout alternativní. Popis území ponechaného přirozené sukcesi a zpracování perspektiv vývoje tohoto území.
ČEZ, a. s. (Divize klasická energetika) – Elektrárna Počerady Vliv přítoků na kvalitu vody v řece Ohři mezi vodním dílem Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady. Předmětem práce je porovnání kvalitativních parametrů vody v řece Ohři mezi výpustí VD Nechranice a vtokovým objektem elektrárny Počerady a posouzení vlivu jednotlivých přítoků na kvalitativní rozdíly.
ČEZ, a. s., Vodní elektrárny Zpracování návrhu chránění elektrického zařízení vodní elektrárny Orlík Výpočet zkratových proudů v základních uzlových bodech elektrárny Orlík. Návrh osazení elektrických zařízení elektrárny ochranami a definování ochranných funkcí. Výpočet nastavení ochran.
ČEZ, a. s., Vodní elektrárny Zpracování návrhu zkoušek elektrických ochran pro vodní elektrárnu Kamýk Popis elektrických poruch hydroalternátoru a princip ochran, které omezují důsledky těchto poruch. Zpracování návrhu programu sekundárních a primárních zkoušek pro vodní elektrárnu Kamýk.
Zpracování zkušebního programu v prostřední Omicron TU.
ČEZ, a.s.  (Divize klasická energetika), útvar řízení aktiv KE Velký dieselagregát versus palivový článek v tradiční energetice. Student vytvoří technicko-ekonomický model, který na základě rešerše dostupných veřejných a interních provozních dat naplní provozními (účinnost, výkon, vlastní spotřeba, ..) a finančními (provozní a pořizovací náklady) ukazateli. V modelu budou porovnány technologie pro záskokovou výrobu elektřiny v tradičním (dieselagregát) i novém řešení (palivový článek na zemní plyn či vodík) s odhadem potenciálu pro širší využití například v podpůrných službách přenosové soustavy.
ČEZ ICT Services, a. s. Vývoj a budoucnost – Service Desku Service Desk je systém pro moderní organizace a IT oddělení, které chtějí spolehlivě řídit veškeré úkoly. Jedná se o systém vyvíjený podle světových procesních standardů na řízení poskytování služeb (ITSM/ITIL). Cílem práce bude zhodnotit využití systému Service Desk a jeho přínosy pro společnost, s dúrazem na budoucnost a další vývoj. V praktické studii u vybrané společnosti pomocí analytických metod vyhodnotit přínosy využití.
ČEZ ICT Services, a. s. Způsoby měření výkonnosti pracovníků helpdeskových linek, optimalizace nastavení KPI Pracoviště kontaktních helpdeskových linek jsou jiným typem call centra, tzn. nelze v rámci KPI měřit prodejní dovednosti, množství vyzvednutých hovorů. Cílem práce bude zmapovat u společností poskytujících IT služby nastavení měřitelných motivačních ukazatelů na základě kterých jsou stanovovány parametry výkonnosti s vazbou na variabilní sloužku odměn. Praktická část by měla na základě navržených parametrů posoudit vhodnost využití v praxi.
ČEZ ICT Services, a. s. Aplikace mobilních zařízení pro podporu  procesů v oblasti provozu a údržby výrobního zařízení. Analýza možností využití mobilní IT podpory Mobile Workforce Management a Mobile Operation Management pro procesy provozu a správy výrobního zařízení v energetice. Možnosti  zefektivnění a zrychlení procesů v cyklu řízení prací a v manažerském řízení v elektrárnách.
ČEZ ICT Services, a. s. Datové Centrum nové generace Co by měl obsahovat návrh nového Datového centra z pohledu bezpečnosti a správy. Jak přistoupit ke konceptu Green IT.
ČEZ ICT Services, a. s. Význam business a datového slovníku v Data governance ve velkých organizacích Zavedení Data Governance je jednou z klíčových podmínek úspěchu obchodních procesů ve velkých organizacích. Jednou z disciplín data governance je zavádění business slovníků a datových slovníků, které slouží pro vzájemné porozumnění informační a datové vrstvy v rámci komunity business uživatelů a IT specialistů. Cílem práce je definovat optimální způsob nasazení business a datových slovníků s ohledem na cíle a prostředí velké organizace. Dalším cílem je vymezit vztah mezi těmito slovníky.
ČEZ ICT Services, a. s. Industry 4.0 a produkty SAP Analýza funkcionalit spojených s konceptem I4.0 a mapování na produkty SAP.
ČEZ ICT Services, a. s. Metriky řízení podnikové architektury Návrh a ověření systémů metrik pro hodnocení stavu a vývoje podnikové architektury.
ČEZ ICT Services, a. s. Bezpečnostní architektura interního poskytovatele IT služeb Aplikace SABSA rámce pro vývoj bezpečnostní architektury v prostředí IT poskytovatele.
ČEZ ICT Services, a. s. Model kalkulace ceny IT služeb Návrh modelu kalkulace ceny IT služeb, včetně návrhu SW podpory pro sběr dat a modelaci ceny IT služeb.
ČEZ ICT Services, a. s. Vývojové procesy informačního systému SAP v korporátním prostředí ČEZ Popis vývojových procesů (typy vodopád, prototyp, spirála, RAD atd.) a jejich činností: jako je analýza problému, algoritmy a zápis zdrojového kódu (včetně typů programování jako je procedurální, objektově orientované, generické programování atd..).
ČEZ a. s. (Divize jaderná energetika) – JE Temelín Online monitorovací systémy pro točivé stroje na JE Temelín Návrh zavedení online monitorovacích systémů na točivé stroje systému I.a II.O., které nemají monitorovací diagnostické systémy (RB,VC,TK,TG,TS10,).
ČEZ a. s. (Divize jaderná energetika) – JE Temelín Metodika pro výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách v závislosti na typu ucpávky. Vypracování metodiky na výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách pro ucpávky na bázi z lisovaných kroužků a pletených ucpávkových šňůr  za účelem optimalizace těsnosti  ucpávky a třecích poměrů na vřetenu.
ČEZ a. s. (Divize jaderná energetika) – JE Temelín Modelování složení koncentrátu z odparky SVO3 Provádění laboratorních, případně poloprovozních, testů pro optimalizaci alkalizace odpadních vod v závislosti na různém složení odpadních vod s cílem stabilně udržovat pH v koncentrátu z odparky v předepsaných limitech.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny Průzkum statistických charakteristik údajů v databázi Indus Passport a MNT-Graf v oblasti řízení prací: Statistiky údržbové dokumentace podle výskytu a charakteru jejích standardních součástí, jako jsou: typový nebo specifický pracovní postup, bezpečnostní pokyny, specifické instrukce pracovního příkazu, zpětná vazba z realizace opravy, apod.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny (2) Statistické zpracování údajů pochůzkových kontrol a údajů z dohledu nad dodavateli v JE Dukovany.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě JE Rešerše projevů kultury bezpečnosti (firemní kultury, technické kultury) v údržbě na základě literatury. Návrh sběru dat a metod jejich vyhodnocování v jaderné elektrárně. Návrh integrálních indikátorů stavu a trendů kultury bezpečnosti v praxi včetně dodavatelů.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Stárnutí náhradních dílů a materiálů při skladování. Analýza rizik skladování vybraných položek se zvláštním zřetelem na stárnutí. Návrh metod a způsobů jejich monitorování a diagnostiky. Návrh fragmentů plánů kontrol a zkoušek těchto dílů při skladování a logistice až do okamžiku namontování.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech Nové trendy v údržbě, rekonstrukcích a modernizacích potrubí a potrubních systémů pro jadernou energetiku, využívajících plasty a lamináty. Degradační mechanismy a nové příčiny poruch, diagnostické metody, monitorování a měření při montáži, opravách a za provozu.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – životnost, spolehlivost, vady a degradační mechanismy, diagnostika a preventivní údržba. Návrh typových plánů kontrol, zkoušek a dohledu pro etapu provozování potrubního systému jakožto součásti energetického výrobního bloku s cílem včasné identifikace poruch a získání podkladů pro prediktivní údržbu během odstávky bloku k výměně paliva.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – zvláštní procesy spojené s jejich montáží a údržbou Návrh typových WPS, popř. WPQR pro opakované svařovací situace v energetice.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Hluková diagnostika generátoru Měření a vyhodnocení hlukové emise generátoru zejména z hlediska kolísání intenzity a charakteru v průběhu časových intervalů.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Ověřování kvalifikace Návrh a validace souborů testových otázek pro ověřování stanovených úrovní znalostí platné technické legislativy v oblasti atomového zákona a zákona o technických požadavcích na výrobky.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Ověřování kvalifikace svářečů Návrh databáze kvalifikací svařečů (popř. i pracovníků NDT) , certifikačních autorit a odborných certifikačních rozsahů, popř. i pracovníků NDT. Sw nadstavba by měla umožnit praktické operativní ověřování relevance svářeče v době výkonu práce vůči požadavkům WPQR/WPS. (Totéž pro pracovníky NDT).
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Roboty a manipulátory Měření a vyhodnocování odolnosti vybraných regulačních systémů mobilních robotů vůči radiaci v hermetické obálce energetického reaktoru VVER při nominálním výkonu. (Předpokládá se víceletý projekt se sběrem vlastních dat.)
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Využití prostředků firmy ADOBE pro mobilní podporu procesů JE Cílem diplomové práce je analyzovat, navrhnout a pilotně ověřit softwarové prostředky od firmy ADOBE na inteligentní tvorbu a vyhodnocení protokolů, postupů a instrukcí pro potřeby podpory procesů v jaderných elektrárnách. Dokumenty v PDF formátu lze různě přizpůsobit a připravit tak, aby data do nich zaznamenaná šlo dále vyhodnocovat a trendovat. To vše jde dělat i na mobilních zařízeních s tím, že to výrazně zvyšuje efektivitu podporovaných procesů.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Využití umělé inteligence pro analýzu podobnosti alfanumerických řetězců Cílem práce je analyzovat problematiku podobnosti řetězců, které nelze porovnávat na prostou shodu a navrhnout vhodný algoritmus pro jejich párování. Praktická část práce spočívá v implementaci aplikace, která bude automatizovaně identifikovat podobnost alfanumerických řetězců z různých datových zdrojů a hledat k nim možné kandidáty v ostatních zdrojích.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Automatizované získávání dat z výkresové dokumentace pomocí počítačového rozpoznávání obrazu Cílem práce je navrhnout a realizovat aplikaci, která umožní digitalizovat výkresovou dokumentaci a automatizovaně z výkresu získávat data.Jedná se především o potřebu rozpoznávat projektové značení prvků, identifikaci jejich konfiguračního zapojení v zakreslené potrubní trase a uložení takto získaných dat do databázové struktury.
ČEZ Distribuce, a. s. Vliv elektrifikace železničních tratí na distribuční soustavu Zpracování analýzy dopadů elektrifikace železničních tratí na distribuční soustavu, posouzení dopadů, analýza rizik, návrh vhodných kompenzačních opatření, ekonomické posouzení.
ČEZ Distribuce, a. s. Akumulace elektrické energie a její využití v distribuční síti Zpracování přehledu možných variant „skladování“ elektrické energie včetně ekonomického zhodnocení a analýzy přínosů/dopadů na distribuční soustavu.
ČEZ Distribuce, a. s. Optimalizace provozování DS vvn a uzlových oblastí s vazbou na vyšší nadřazenou soustavu Návrh optimalizačních opatření v zapojení distribuční soustavy s vazbou na dopady na přenosovou soustavu ve vbraných uzlových oblastech.
ČEZ Distribuce, a. s. Optimalizace odečtových tras a plánování s využitím geografických informací. Návrh a tvorba modelu SW řešení tvorby a aktualizaci tras pro ruční odečty elektroměrů, dle aktuálně dostupných kapacit.
ČEZ Distribuce, a. s. Využití pasivních optických sítí v prostředí technologických komunikací elektrické distribuční soustavy Cílem je zanalyzovat , zhodnotit a navrhnout možnosti využití technologie pasivních optický sítí na bázi FTTx a dále rozpracovat jakým způsobem je realizovat a provozovat oproti běžným instalacím FTTx internetových poskytovatelů. Součástí práce je návrh vzorové topologie a konkrétních síťových prvků na vybraných vzorcích elektrické distribuční soustavy na napěťové hladině vn.
ČEZ Distribuce, a. s. Lokální komunity a microgridy Popis a úloha lokálních komunit v decentrální energetice. Možnosti uplatnění v prostředí ČR.
ČEZ Distribuce, a. s. Flexibilita Role AMM (smart meterů) při poskytování flexibility, úloha distributora ve vazbě na požadavky obchodníků (agregátorů) a prosumerů.
ČEZ Distribuce, a. s. Smart grids v ČEZ Distribuci Analýza a výběr smart grid technologií s potenciálem širšího nasazení v sítích ČEZ Distribuce. Technicko ekonomické vyhodnocení vybrané technologie – popis metodiky hodnocení, výpočet návratnosti, citlivostní analýza, závěrečné vyhodnocení a doporučení.
ČEZ Distribuce, a. s. BSC v distribučních společnostech Strategické řízení v distribuční společnosti s využitím Balanced Scorecard.
ČEZ Distribuce, a. s. Regulace distribučních společností v ČR a ve světě Regulace distribučních společností ve světě. Srovnání hlavních směrů (Cost+, Revenue cap, RIIO,..) a parametrů regulace (délka regulační periody, míra výnosnosti, povolené náklady a jejich uznatelnost, přístup ke smart grid – zvýhodnění WACC, atd.)
ČEZ Distribuce, a. s. Benchmarky distribučních společností v ČR a ve světě Benchmarky distribučních společností (technické i ekonomické ukazatele)
ČEZ Distribuce, a. s. Market design Market design – role distribučních společností v prostředí decentrální energetiky
ČEZ Distribuce, a. s. Strategické řízení společností Řízení výkonnosti v distribuci – BSC, Reporting
ČEZ Distribuce, a. s. Regulace napětí v distribučních sítích s využitím FV střídačů Analýza funkcí FV střídačů vhodných pro řízení napětí, přehled možností regulací a jejich využitelnost pro integraci decentrálních zdrojů do DS. Zpracování přehledu požadavků na relevantní funkce FV střídačů uvedené v evropských normách a standardech.
ČEZ Distribuce, a. s. IoT v distribučních společnostech Využití IoT v distribuci
ČEZ Distribuce, a. s. Mřížové sítě Návrh mřížové sítě malého sídelního útvaru (výpočet, návrh úprav sítě).
ČEZ Distribuce, a. s. Paralelní provoz sítí nn Paralelní provoz sítí nn (popis, investiční a výpočtové porovnání stávající stav, úprava investicí, paralelním zapojením, plošný pohled nad ČEZd).
ČEZ Distribuce, a. s. Procesní a projektové řízení Zhodnocení možností a potenciálu přípravy/rozvoj projektového týmu pro zvýšení jeho výkonnosti s ohledem na jeho velikost a cíle projektu.
ČEZ Distribuce, a. s. Projektové řízení Zhodnocení možností a potenciálu IT podpory týmové spolupráce v rámci projektů a projektového řízení.
ČEZ Distribuce, a. s. Nástroje projektového řízení Vhodné nástroje podpory projektového řízení dle metodiky PRINCE2.
ČEZ Distribuce, a. s. Nástroje pro podporu projektového řízení dle metodiky PRINCE2 Popis metodiky PRINCE2, srovnání nástrojů pro podporu projektového řízení, návrh a doporučení pro potřeby nasazení v ČEZ Distribuci.
ČEZ Distribuce, a. s. Analýza možností využití dotačních titulů pro PDS Dotační tituly v CZ a EU určené pro pilotní a rolloutové projekty distribučních společností, přístup národních regulátorů k uznávání dotací.
ČEZ Distribuce, a. s. Analýza možnosti využití agilních metod řízení projektů v prostředí velkých energetických korporací Analýza možnosti využití agilních metod řízení projektů v prostředí velkých energetických korporací a komparace s tradičním waterfall přístupem. Konkrétní aplikace na společnost ČEZ Distribuce, a. s.
ČEZ Distribuce, a. s. Možnosti využití procesního modelu firmy ke kapacitnímu plánování zdrojů Rozbor možností využití procesního modelu firmy zpracovaného v nástroji ARIS ke kapacitnímu plánování zdrojů – lidských, IT podpory.
ČEZ Distribuce, a. s. Mobilní password manažer Navrhnout a vytvořit password manažer pro OS Android a IOS. Systém bude umožňovat správu hesel a jejich ověřování dle požadavků definovaných Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti nebo definovaných administrátorem systému.
ČEZ Distribuce, a. s. Interaktivní systém pro podporu interního auditování Navrhnout a vytvořit interaktivní systém pro ověření plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb, Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb. a ISO 27002.
ČEZ Distribuce, a. s. Webová aplikace pro řízení rizik Navrhnout a vytvořit webovou aplikaci pro analýzu rizik dle ISO 27005 a požadavky plynoucími z Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb včetně předdefinované báze zranitelností a hrozeb.
ČEZ Distribuce, a. s. Komparativní analýza SIEM řešení s podporou behaviorální analýzy Navrhnout metodiku pro komparativní analýzy SIEM řešení a na základě této metodiky provést komparativní analýzu vybraných SIEM řešení s podporou behaviorální analýzy.
ČEZ Distribuce, a. s. Posouzení možnosti omezení zařízení s SF6 v distribuční soustavě ve vazbě na uvažované zpřísnění legislativy Posouzení potenciálních sankcí při uvažování rizika úniku plynu SF6 oproti investici do vypínače bez SF6. Nyní platí Zákon č. 73/2012 Sb. – Zákon o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, zde jsou sankce popsány: § 16 – §19 (od 500.000 do 2.500.000,- Kč – bez vazby na množství – z našeho pohledu jde hlavně o kontroly a certifikaci). Nařízení evropského parlamentu a rady EU č. 517/2014 – zde je poměrně podrobně popsáno například, jak často se mají provádět kontroly těsnosti zařízení. Zákon, který by přímo trestal za úniky zatím není, ale připravuje se (navrhované sankce 22500 € za 1kg SF6).
ČEZ Distribuce, a. s. Provoz vypínačů VN v energetických provozech z hlediska údržby, provozní spolehlivosti a ekologie Provozování VN vypínačů v energetických provozech s ohledem na spolehlivost provozu, údržbu, dostupnost náhradních dílů a ekologii. Porovnání provozní a ekonomické výhodnosti využití vypínačů s olejovými a plynovými zhášecími medii a vakuových.
ČEZ Distribuce, a. s. Využití stejnosměrných obvodů v elektrických stanicích Návrh napájení stejnosměrných prvků ve spínací stanici ČEZ Distribuce (konstrukční řešení, dimenzování), vliv na provozní spolehlivost ES.
ČEZ Distribuce, a. s. Zajištění vlastní spotřeby v uzlové rozvodně ČEZ Distribuce Návrh řešení vlastní spotřeby uzlové rozvodny ČEZ Distribuce. Střídavá vlastní spotřeba – nezajištěný, zajištěný, bezvýpadkový rozváděč, střídače. Stejnosměrná vlastní spotřeba – stejnosměrný rozváděč, usměrňovače, akumulátorová baterie
ČEZ Distribuce, a. s. Vliv změn klimatických podmínek (vysychání půdy) na způsob provedení ochrany před nebezpečným dotykovým a krokovým napětím neživých částí ES, zejména fyzických ochran objektů el. stanic (oplocení) V poslední době dochází k tomu, že při měření dovolených dotykových a krokových napětí nevyhovují naměřené hodnoty. Setkali jsme se s tím u nově vybudovaných oplocení ES. Bylo by vhodné známé případy analyzovat (ve všech regionech) a na základě doložených zjištění přijmout opatření již v době tvorby PD a předejít tak složitým opatřením po realizaci stavby.
ČEZ Distribuce, a. s. Provoz dvou napěťových hladin na společném vedení Problém kompenzace sítě 22 kV v TR Bělá. Jedná se konkrétně o vedení 22 kV Tachov – Bělá, které je vedeno na společných stožárech s linkou VVN. Pokud je toto vedení provozováno z TR Tachov, je vše v pořádku. Pokud je však provoz otočen a vedení je napájeno z TR Bělá, dochází k nesymetrii či přímo k signalizaci zemního spojení.

KDE JINDE TO DOKÁŽETE