Přeskočit na hlavní obsah

Studentské práce

Hledáš téma bakalářské nebo magisterské práce? Podívej se na naši nabídku.

Co nabízíme?

  • Témata a konzultace při zpracování bakalářských a magisterských prací.
  • Ke každému z uvedených témat máme přiděleného garanta, který se ti bude věnovat.
  • Poskytujeme konzultace i k vlastním tématům.
Společnost Téma Stručný popis
ČEZ Distribuce, a. s. Využití výroben v sítích vn pro řízení toků jalových výkonů Cílem je analyzovat potenciál výroben připojených do DS na hladině vn pro řízení toků jalových výkonů směrem k vyšším napěťovým hladinám. Zjistit možnosti regulace Q pro výrobny podléhající různým regulačním mechanismům, připojené do různých míst DS vn a využívající různé primární zdroje energie.
ČEZ Distribuce, a. s. Možnosti využití regulačních a kompenzačních zařízení v sítích vn Cílem je prověřit regulační potenciál a využití zařízení využívajících regulaci P a Q pro zlepšení napěťových a proudových poměrů v sítích vn. Prověřit potenciál různých technických řešení kompenzací včetně akumulace el. energie, provést návrh dimenzování a určit omezení.
ČEZ Distribuce, a. s. Optimalizace regulace jalového výkonu v DS Analýza možností regulace toků jalového výkonu v DS při dodržení optimálních napěťových úrovní v DS s ohledem na minimalizaci činných ztrát. Analýza možností regulace toků jalového výkonu v DS při dodržení optimálních napěťových úrovní v DS s ohledem na snížení přetoků jalového výkonu do PS.
ČEZ Distribuce, a. s. Regulace napětí v distribučních sítích s využitím FV střídačů Analýza funkcí FV střídačů vhodných pro řízení napětí, přehled možností regulací a jejich využitelnost pro integraci decentrálních zdrojů do DS. Zpracování přehledu požadavků na relevantní funkce FV střídačů uvedené v evropských normách a standardech.
ČEZ Distribuce, a. s. Akumulace elektrické energie u zákazníka a její využití pro snížení rezervovaného příkonu Zpracování případové studie nad reálně změřenými daty včetně analýzy nákladů a přínosů.
ČEZ Distribuce, a. s. Simulace zatížení vývodů v síti nn na základě naměřených dat Cílem je analyzovat zatížení vývodů nízkého napětí pod napájecí distribuční trafostanicí na základě naměřených dat v odběrných a výrobních místech
ČEZ Distribuce, a. s. Možnosti řízení víceúrovňových organizačních struktur. Cílem je porovnat trendy a možnosti řízení a jejího vlivu na výsledky a  motivaci ve víceúrovňových organizačních strukturách se situací v útvaru ES ČEZd.
ČEZ Distribuce, a. s. Přechodné jevy v síti vn simulované v programu ATP Simulovat manipulace s jednopólovými prvky FLR během zemního spojení v paprskové a zkruhované kompenzované síti
ČEZ Distribuce, a. s. Výpočty zkratových poměrů v DS Cílem je vypracovat detailní popis výpočtu zkratových proudů a výkonů při symetrických i nesymetrických poruchách v DS. Úkolem je vypracovat kompletní popis postupu výpočtu od vstupních parametrů po výsledky, včetně příspěvků do zkratu z jednotlivých větví DS a respektování platných technických norem. Dále provést citlivostní analýzu vlivu nepřesností vstupních dat a dílčích kroků na výsledky.
ČEZ Distribuce, a. s. Využití Data Managementu v distribuovaných systémech Detailní analýza a popis současných typů datových architektur výpočetních clusterů, včetně popisu výhod a nevýhod jednotlivých řešení + zpracování nad konkrétním případem užití využitelným v ČEZ Distribuce jako např. AR (Augmented Reality), NLP (Natural Language Processing) apod.
ČEZ Distribuce, a. s. Elektromobilita  – nasazení do provozu Participace na definovaných tématech projektu Green Fleet (nasazení elektromobility v ČEZd, legislativní soulad, vize ekologického vozového parku)
ČEZ Distribuce, a. s. Optimalizace procesů aktivace majetku (analýza / návrh řešení) Revize a analýza procesu aktivace majetku – návrh optimalizace
ČEZ Distribuce, a. s. Náhradní mobilní zdroje x zdroje nn Při náhradním napájení se vypínají zdroje nn v obci. Cílem je vypracovat studii o vlivu zdrojů nn, které pracují do části DS, která je napájena z mobilního zdrojového soustrojí. Porovnat provoz Dieselu s hybridem s baterkou. Najít provozovatelný poměr mezi Pi FVE a Pn MZS.
ČEZ Distribuce, a. s. Komparativní analýza řešení bezpečnostního monitoringu v energetických systémech Cílem práce je navrhnout metodiku pro komparativní analýzy řešení bezpečnostního monitoringu a na základě této metodiky provést analýzu vybraných řešení pro bezpečnostní monitoring s důrazem na využití v energetických systémech a operational technology (OT) architektuře.
Telco Pro Services, a.s. Efektivní měření vyspělosti integrovaného manažerského systému řízení ochrany a informační bezpečnosti a výkonnosti klíčových bezpečnostních opatření v telekomunikacích Návrh systémového měření klíčových bezpečnostních parametrů v integrovaném manažerském systému zahrnující doplňující se bezpečnostní domény (Zejména informační a kybernetická bezpečnost, ochrana služeb elektronických komunikací, krizové řízení, ochrana osobních údajů) s důrazem na specifika telekomunikačního provozu.
ČEZ ICT Services, a. s. Charakteristiky a způsoby měření hodnoty dat a informací v rámci zavádění Data Governance ve velkých organizacích Zavedení Data Governance je jednou z klíčových podmínek úspěchu obchodních procesů ve velkých organizacích. Jedním z cílů Data Governance je vytváření podmínek pro zvyšování hodnoty dat a informací. Cílem práce je definovat charakteristiky a způsoby měření hodnoty dat a informací.
ČEZ Prodej, a. s. Energetika pro pronajímatele bytů Jaká očekávání mají pronajímatelé bytů ohledně energetických služeb, co oceňují na jednotlivých energetických společnostech v České republice, jaké aplikace mají k dispozici v zahraničí
ČEZ Prodej, a. s. Predikce spotřeby zákazníků a výroby OZE v prostředí Python Vytvoření predikčních modelů spotřeby nebo výroby OZE v prostředí Python za využití různých postupů a nástrojů (Statistické modely, machine learning, neural networks, …) a porovnání jejich kvality.
ČEZ Prodej, a. s. Rešerše a analýza obvykle používaných metod pro oceňování diagramů spotřeby elektřiny a zemního plynu Popis a klasifikace běžně používaných oceňovacích metod a zhodnocení jejich porovnání.
ČEZ Prodej, a. s. Analýza dostupných zdrojů měření a predikce meteorologických veličin Analýza zdrojů měření a predikcí meteorologických veličin s důrazem na ty, které jsou volně dostupné na webu a porovnání jejich kvality a využitelnosti.
ČEZ Prodej, a. s. Problematika odhadu nákladů a plánování projektů v oblasti IT Závěrečná práce z oblasti projektového managementu v IT.
Teoretický rozbor problematiky odhadů nákladů a plánování projektů typu waterfall/agilní/exploratorní.
Porovnání vhodných modelů pro tvorbu odhadů a plánování.
Vytvoření nástroje/postupu pro odhad nákladů.
ČEZ Prodej, a. s. Téma volné: z oblasti projektového managementu v IT produktově orientované organizaci Zadání na základě tématu navrženého zájemcem o zpracování závěrečné práce.
ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín Online monitorovací systémy pro točivé stroje na JE Temelín Návrh zavedení  online monitorovacích systémů na točivé stroje systému I.a II.O., které nemají monitorovací diagnostické systémy (RB,VC,TK,TG,TS10,)
ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín Metodika pro výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách v závislosti na typu ucpávky. Vypracování metodiky na výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách pro ucpávky na bázi z lisovaných kroužků a pletených ucpávkových šňůr  za účelem optimalizace těsnosti  ucpávky a třecích poměrů na vřetenu.
ČEZ a.s. Jaderná elektrárna Temelín Modelování složení koncentrátu z odparky SVO3 Provádění laboratorních, případně poloprovozních, testů pro optimalizaci alkalizace odpadních vod v závislosti na různém složení odpadních vod s cílem stabilně udržovat pH v koncentrátu z odparky v předepsaných limitech.
ČEZ, a.s., Jaderná elektrárna Dukovany Enterprise architektura v prostředí divize Jaderná energetika Cílem práce bude popis možných variant, jak by se dala zefektivnit enterprise architektura v divizi Jaderná energetika. Jednalo by se o možné nástroje, které můžeme použít pro popis architektury a dále pak pokročile postupy a metody, které by se daly použít pro zefektivnění integrace – např. Integromat a zapojení různých cloudových řešení.
ČEZ, a.s., Technologie jaderných elektráren Aplikace pro tvorbu a správu prováděcí dokumentace pro NDT. Hromadná tvaroba, editace instrukcí a inspekčních postupů, kostra funkcí a demo.
ČEZ, a.s., Technologie jaderných elektráren Vliv mořicích a pasivačních prostředků a technologií na kvalitu povrchů heterogenních a homogenních austenitických svarových spojů a na jejich dlouhodobou živostnost. Vypracování podkladu pro standard JE: vliv korektního a nekorektního odstranění pasty, vliv na dlouhodobou stabilitu ocelí.
 ČEZ ESCO, a.s. Energetika ve světě – technologie v ČR zatím nevyužívané a podmínky jejich možného uplatnění Analýza inovativních energetických technologií používaných ve světě. Proč se u nás nevyplatí používat Za jakých podmínek by se využívat vyplatily a odhad budoucího vývoje těchto podmínek.
 ČEZ ESCO, a.s. Energetika ČR bez plynu – krizový scénář Analýza a výběr vhodných alternativních technologií pro zabezpečení energetických potřeb České republiky bez využití plynu.

 

Nastavení cookies