Přeskočit na hlavní obsah

Studentské práce

Hledáš téma bakalářské nebo magisterské práce? Podívej se na naši nabídku.

Co nabízíme?

  • Témata a konzultace při zpracování bakalářských a magisterských prací.
  • Ke každému z uvedených témat máme přiděleného garanta, který se ti bude věnovat.
  • Poskytujeme konzultace i k vlastním tématům.
Společnost Téma Stručný popis
ČEZ Distribuce, a.s. Rádiové energetické sítě v EU Cílem je analyzovat použité rádiové technologie pro fónickou komunikaci z hlediska typu rádiové technologie, použitých kmitočtů, spolupráce s jinými složkami a prozkoumat výhledy do budoucna pro případné plány. Toto korelovat s výhledem rozvoje v České republice.
ČEZ Distribuce, a.s. Lokalizace zemního spojení v terénu Cílem je analyzovat možnosti lokalizace zemního spojení v terénu v teoretické a praktické rovině (aktuální možnosti – lokátory) včetně přínosů lokalizace (zkrácení manipulací, náklady, …).
ČEZ Distribuce, a.s. Využití výroben v sítích vn pro řízení toků jalových výkonů Cílem je analyzovat potenciál výroben připojených do DS na hladině vn pro řízení toků jalových výkonů směrem k vyšším napěťovým hladinám. Zjistit možnosti regulace Q pro výrobny podléhající různým regulačním mechanismům, připojené do různých míst DS vn a využívající různé primární zdroje energie.
ČEZ Distribuce, a.s. Možnosti využití regulačních a kompenzačních zařízení v sítích vn Cílem je prověřit regulační potenciál a využití zařízení využívajících regulaci P a Q pro zlepšení napěťových a proudových poměrů v sítích vn. Prověřit potenciál různých technických řešení kompenzací včetně akumulace el. energie, provést návrh dimenzování a určit omezení.
ČEZ Distribuce, a.s. Analýza, rozbor a reporting poruch na zařízeních distribuční soustavy v prostředí  BI Cílem úkolu je na základě reálných dat o zařízení distribuční soustavy poskytnutých z různých informačních systémů distributora el. energie provést analýzu a následný reporting poruchovosti zařízení distribuční soustavy dle různých, předem definovaných, úhlů pohledu (četnosti dle příčiny, výrobce, stáří, regionu apod.) a to za použití nástrojů business intelligence.
ČEZ Distribuce, a.s. Pojetí potřeby naplnění požadavků směrnice 92/57/EHS při zpracovávání Plánů BOZP ve středoevropském prostoru. Porovnání naplnění požadavků směrnice 92/57/EHS v jednotlivých středoevropských zemích (Polsko, Německo, Rakousko, Slovensko, popř. další), odlišnosti přístupu a požadavků místní legislativy ve vztahu k uplatňování v české legislativě (NV č. 591/2006 Sb.). Cílem může být návrh řešení zvyšující efektivitu BOZP a snižující náklady ve společnosti.
ČEZ Distribuce, a.s. Vykazování úrazovosti v ČR a zahraničí Zpracování přehledu možných metod při vykazování a vyhodnocování úrazovosti v ČR a v zahraničí
ČEZ Distribuce, a.s. Optimalizace dobíjení firemní flotily elektromobilů u zákazníka Zpracování případové studie nad reálně změřenými daty včetně analýzy nákladů a přínosů.
ČEZ Distribuce, a.s. Optimalizace regulace jalového výkonu v DS Analýza možností regulace toků jalového výkonu v DS při dodržení optimálních napěťových úrovní v DS s ohledem na minimalizaci činných ztrát. Analýza možností regulace toků jalového výkonu v DS při dodržení optimálních napěťových úrovní v DS s ohledem na snížení přetoků jalového výkonu do PS.
ČEZ Distribuce, a.s. Regulace napětí v distribučních sítích s využitím FV střídačů Analýza funkcí FV střídačů vhodných pro řízení napětí, přehled možností regulací a jejich využitelnost pro integraci decentrálních zdrojů do DS. Zpracování přehledu požadavků na relevantní funkce FV střídačů uvedené v evropských normách a standardech.
ČEZ Distribuce, a.s. Mobilní password manažer Navrhnout a vytvořit password manažer pro OS Android a iOS. Systém bude umožňovat správu hesel a jejich ověřování dle požadavků definovaných Vyhláškou o kybernetické bezpečnosti nebo definovaných administrátorem systému.
ČEZ Distribuce, a.s. Interaktivní systém pro podporu interního auditování Navrhnout a vytvořit interaktivní systém pro ověření plnění požadavků Zákona o kybernetické bezpečnosti 181/2014 Sb, Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb. a ISO 27002.
ČEZ Distribuce, a.s. Webová aplikace pro řízení rizik Navrhnout a vytvořit webovou aplikaci pro analýzu rizik dle ISO 27005 a požadavky plynoucími z Vyhlášky o kybernetické bezpečnosti 82/2018 Sb včetně předdefinované báze zranitelností a hrozeb.
ČEZ Distribuce, a.s. Komparativní analýza SIEM řešení s podporou behaviorální analýzy Navrhnout metodiku pro komparativní analýzy SIEM řešení a na základě této metodiky provést komparativní analýzu vybraných SIEM řešení s podporou behaviorální analýzy.
ČEZ Distribuce, a.s. Analýzy zranitelností protokolů k synchronizaci času v sítích IoT. Provést komparativní analýzu protokolů pro synchronizaci času v IoT sítích s důrazem na jejich zranitelnosti, obnovu a robustnost.
ČEZ Distribuce, a.s. Využití hodnot impedance sítě pro rozvoj DS Posouzení a praktické využití výpočtu impedance sítě při navrhování kabelových a vzdušných sítí 0,4 kV s určením omezujících hodnot.
Telco Pro Services, a.s. Efektivní měření vyspělosti integrovaného manažerského systému řízení ochrany a informační bezpečnosti a výkonnosti klíčových bezpečnostních opatření v telekomunikacích Návrh systémového měření klíčových bezpečnostních parametrů v integrovaném manažerském systému zahrnující doplňující se bezpečnostní domény (Zejména informační a kybernetická bezpečnost, ochrana služeb elektronických komunikací, krizové řízení, ochrana osobních údajů) s důrazem na specifika telekomunikačního provozu.
ČEZ ICT Services, a.s. Charakteristiky a způsoby měření hodnoty dat a informací v rámci zavádění Data Governance ve velkých organizacích Zavedení Data Governance je jednou z klíčových podmínek úspěchu obchodních procesů ve velkých organizacích. Jedním z cílů Data Governance je vytváření podmínek pro zvyšování hodnoty dat a informací. Cílem práce je definovat charakteristiky a způsoby měření hodnoty dat a informací.
ČEZ ICT Services, a.s. Zpracování architektonických modelů za použití přístupů z teorie grafů Využití přístupů spojených s teorií grafů pro zpracování architektonických modelů. Zpracováním je myšlena zejména validace, filtrování a automatické generování architektonických modelů.
ČEZ ICT Services, a.s. Metriky řízení podnikové architektury Návrh a ověření systémů metrik pro hodnocení stavu a vývoje podnikové architektury
ČEZ ICT Services, a.s. Projektový management v IT inovacích Závěrečná práce z oblasti projektového managementu v oblasti inovací (IT, IoT, AI atd.)
Výběr a zdůvodnění vhodné projektové metodiky nebo vhodného projektového přístupu, pro typické druhy inovací (IT, IoT, AI atd.)
ČEZ ICT Services, a.s. Problematika odhadu nákladů a plánování projektů v oblasti IT inovací Závěrečná práce z oblasti projektového managementu v oblasti inovací (IT, IoT, AI atd.)
Teoretický rozbor problematiky odhadů nákladů a plánování projektů v oblasti inovací/exploratorních projektů.
Porovnání vhodných modelů pro tvorbu odhadů a plánování v oblasti inovací.
Vytvoření nástroje/postupu pro odhad nákladů a plánování.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Temelín Online monitorovací systémy pro točivé stroje na JE Temelín Návrh zavedení online monitorovacích systémů na točivé stroje systému I.a II.O., které nemají monitorovací diagnostické systémy (RB,VC,TK,TG,TS10,)
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Temelín Metodika pro výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách v závislosti na typu ucpávky. Vypracování metodiky na výpočet utahovacích sil statických měkkých ucpávek v armaturách pro ucpávky na bázi z lisovaných kroužků a pletených ucpávkových šňůr za účelem optimalizace těsnosti  ucpávky a třecích poměrů na vřetenu.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Temelín Modelování složení koncentrátu z odparky SVO3 Provádění laboratorních, případně poloprovozních, testů pro optimalizaci alkalizace odpadních vod v závislosti na různém složení odpadních vod s cílem stabilně udržovat pH v koncentrátu z odparky v předepsaných limitech.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny Průzkum statistických charakteristik údajů v databázi Indus Passport a MNT-Graf v oblasti řízení prací: Statistiky údržbové dokumentace podle výskytu a charakteru jejích standardních součástí, jako jsou: typový nebo specifický pracovní postup, bezpečnostní pokyny, specifické instrukce pracovního příkazu, zpětná vazba z realizace opravy, apod.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Statistika v údržbě jaderné elektrárny (2) Statistické zpracování údajů pochůzkových kontrol a údajů z dohledu nad dodavateli v JE Dukovany.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Indikátory kultury bezpečnosti v údržbě a správě JE Rešerše projevů kultury bezpečnosti (firemní kultury, technické kultury) v údržbě na základě literatury. Návrh sběru dat a metod jejich vyhodnocování v jaderné elektrárně. Návrh integrálních indikátorů stavu a trendů kultury bezpečnosti v praxi včetně dodavatelů.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Stárnutí náhradních dílů a materiálů při skladování Analýza rizik skladování vybraných položek se zvláštním zřetelem na stárnutí. Návrh metod a způsobů jejich monitorování a diagnostiky. Návrh fragmentů plánů kontrol a zkoušek těchto dílů při skladování a logistice až do okamžiku namontování.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech Nové trendy v údržbě, rekonstrukcích a modernizacích potrubí a potrubních systémů pro jadernou energetiku, využívajících plasty a lamináty. Degradační mechanismy a nové příčiny poruch, diagnostické metody, monitorování a měření při montáži, opravách a za provozu.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – životnost, spolehlivost, vady a degradační mechanismy, diagnostika a preventivní údržba Návrh typových plánů kontrol, zkoušek a dohledu pro etapu provozování potrubního systému jakožto součásti energetického výrobního bloku s cílem včasné identifikace poruch a získání podkladů pro prediktivní údržbu během odstávky bloku k výměně paliva.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Plasty a lamináty v potrubních systémech – zvláštní procesy spojené s jejich montáží a údržbou Návrh typových WPS, popř. WPQR pro opakované svařovací situace v energetice.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Hluková diagnostika generátoru Měření a vyhodnocení hlukové emise generátoru zejména z hlediska kolísání intenzity a charakteru v průběhu časových intervalů.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Ověřování kvalifikace Návrh a validace souborů testových otázek pro ověřování stanovených úrovní znalostí platné technické legislativy v oblasti atomového zákona a zákona o technických požadavcích na výrobky.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Ověřování kvalifikace svářečů Návrh databáze kvalifikací svářečů (popř. i pracovníků NDT) , certifikačních autorit a odborných certifikačních rozsahů, popř. i pracovníků NDT. Sw nadstavba by měla umožnit praktické operativní ověřování relevance svářeče v době výkonu práce vůči požadavkům WPQR/WPS. (Totéž pro pracovníky NDT)
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Roboty a manipulátory Měření a vyhodnocování odolnosti vybraných regulačních systémů mobilních robotů vůči radiaci v hermetické obálce energetického reaktoru VVER při nominálním výkonu. (Předpokládá se víceletý projekt se sběrem vlastních dat.)
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Aplikace pro tvorbu a správu prováděcí dokumentace pro NDT Hromadná tvorba, editace instrukcí a inspekčních postupů, kostra funkcí a demo.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Vliv formovacích plynů na kvalitu ochrany kořenové partie heterogenních a homogenních austenitických svarů Vypracování podkladů pro standard JE, zahrnující vliv vlhkosti, proudění vzduchu, kapající voda atp. reálné testování na HSS a homogenních austenitických svarech.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Vliv mořicích a pasivačních prostředků a technologií na kvalitu povrchů heterogenních a homogenních austenitických svarových spojů a na jejich dlouhodobou životnost Vypracování podkladu pro standard JE: vliv korektního a nekorektního odstranění pasty, vliv na dlouhodobou stabilitu ocelí.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Zvyšování pracovní produktivity prostřednictvím produktů Microsoft O365 Nástroje O365 poskytují mnoho možností s tím, že cílem práce by byl návrh řešení pro vybrané útvary DJE na konkrétní využití v praxi. Zpracovatel práce by pozoroval činnost útvarů a na základě toho by navrhl konkrétní využití nástrojů O365 v praxi – jak využívat TEAMS, SharePoint, atd s cílem zefektivnit komunikaci a celkově práci vybraných útvarů.
ČEZ, a.s. (Divize jaderná energetika) JE Dukovany Enterprise architektura v prostředí divize Jaderná energetika Cílem práce bude popis možných variant, jak by se dala zefektivnit enterprise architektura v divizi Jaderná energetika. Jednalo by se o možné nástroje, které můžeme použít pro popis architektury a dále pak pokročile postupy a metody, které by se daly použít pro zefektivnění integrace – např. Integromat a zapojení různých cloudových řešení.
ČEZ Prodej, a.s. Energetika pro pronajímatele bytů Jaká očekávání mají pronajímatelé bytů ohledně energetických služeb, co oceňují na jednotlivých energetických společnostech v České republice, jaké aplikace mají k dispozici v zahraničí
ČEZ Prodej, a.s. Predikce spotřeby zákazníků a výroby OZE v prostředí Python Vytvoření predikčních modelů spotřeby nebo výroby OZE v prostředí Python za využití různých postupů a nástrojů (Statistické modely, machine learning, neural networks, …) a porovnání jejich kvality.
ČEZ Prodej, a.s. Rešerše a analýza obvykle používaných metod pro oceňování diagramů spotřeby elektřiny a zemního plynu Popis a klasifikace běžně používaných oceňovacích metod a zhodnocení jejich porovnání.
ČEZ Prodej, a.s. Analýza dostupných zdrojů měření a predikce meteorologických veličin Analýza zdrojů měření a predikcí meteorologických veličin s důrazem na ty, které jsou volně dostupné na webu a porovnání jejich kvality a využitelnosti.
ČEZ Prodej, a.s. Pilotní projekt řízení flexibility na úrovni NN Cílem práce je ověřit potenciál flexibility řízení spotřeby na úrovni nízkého napětí.Teoretická část (Popis nového modelu trhu s agregátorem, způsoby využití flexibility, analýza metod baseline použitých v EU a popsaných v odborné literatuře)

Praktická část (Analýza různých metod výpočtu baseline na základě reálných dat z měření pilotního projektu, vyhodnocení a doporučení volby baseline)

ČEZ, a.s. (Divize výroba) – Elektrárna Ledvice  Biodiverzita motýlovitých (Lepidoptera) na rekultivovaných složištích popelovin Posouzení výskytu s ohledem na jejich bioindikační schopnosti kvality životního prostředí.